A Merkantil Csoport adatvédelmi politikája és irányelvei

A Merkantil Bank Zrt. elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A Merkantil Bank által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, adott szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a szolgáltatás nyújtása során keletkezett és kezelt adatokat (a követelés érvényesítésével kapcsolatos adatokat is beleértve), a kezelt adatokból elemzések révén nyert következtetéseket, származtatott adatokat, az érintett és a Merkantil Bank közötti - bármilyen csatornán történő - kommunikáció adatait, az érintett által a Merkantil Bank szolgáltatásai igénybevételéhez használt eszközök egyes adatait, és - amennyiben releváns - nyilvánosan hozzáférhető adatokat.

A Merkantil Bank az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A személyes adatok védelmének kereteit az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény, a tőkepiacról szóló törvény, a bank tevékenységére vonatkozó egyéb magyar jogszabályok és az EU kötelező jogi aktusai határozzák meg.

A bank a személyes adatok kezelése és harmadik fél részére történő adattovábbítása során mindvégig tiszteletben tartja az alapvető jogokat és biztosítja az adatvédelem elveinek maradéktalan betartását. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

 • a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen. Ezen elvnek megfelelően a Merkantil Bank minden esetben gondoskodik az érintettek hozzájárulásának beszerzéséről, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. A bank minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Merkantil Bank, mint adatkezelő a személyes adatok címzettjeitől (közös adatkezelésben résztvevő adatkezelők, adatfeldolgozók, egyéb önálló adatkezelők) megkívánja, hogy azok megfeleljenek a Merkantil Bank adatvédelmi politikájában rögzített elveknek és elvárásoknak.

Az adatkezelés részletes feltételeit a Merkantil Bank Zrt. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója, és az egyes üzleti folyamatokhoz tartozó Adatkezelésekről szóló Tájékoztatók tartalmazzák, melyek a következőkről adnak tájékoztatást:

 • a Merkantil Bank adott szolgáltatásaival érintettek köre (ügyfelek, potenciális ügyfelek és egyéb érintettek);
 • az adott szolgáltatás kapcsán az érintettekről nyilvántartott adatok köre;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezelés jogalapja(i);
 • a kezelt adatok megőrzésének ideje;
 • azokat az eseteket, amikor a személyes adatokat automatizált döntéshozatal módszerével kezeli, illetve profilalkotásra használja fel a Merkantil Bank;
 • a kezelt személyes adatok továbbításának címzettjeit és az adattovábbítás jogalapjait;
 • az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókat, közös adatkezeléseket;
 • az érintetteket megillető jogokat, így különösen azt, hogy az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti a Merkantil Banktól mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

A Merkantil Bank, illetve az OTP Bankcsoport érintett tagjai és egyéb érintett gazdálkodó szervezetek tudomására jutott személyes, bank-, üzleti-titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezelik. Az ilyen adatok felhasználásával az érintett csoporttagok és egyéb gazdálkodó szervezetek a lehető legjobb és legszélesebb körű ajánlatokra tudják felhívni ügyfeleik figyelmét.

A Merkantil Bank az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat elemzési célra is felhasználja, személyre szabott ajánlatok kialakítása és ajánlattétel céljából csak abban az esetben, ha ahhoz az ügyfél hozzájárulását adta, egyéb termékfejlesztési és üzleti döntéstámogató célú elemzések elkészítése tekintetében pedig jogos érdek alapján.

A Merkantil Bank a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről ide kattintva tudhat meg többet.

A Merkantil Bank az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

 • Merkantil Bank Zrt., 1051 Budapest, József Attila utca 8., 1365 Budapest, Pf. 676
 • E-mail cím: informacio@merkantil.hu
 • Telefonszám: (+36 1) 268-6868

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeikkel írásban fordulhatnak a Merkantil Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.

Adatvédelmi tájékoztatók

Merkantil Bank Zrt.

Merkantil Bérlet Kft.

OTP Csoport