Gépjárműlízing

Meglévő ügyfeleinknek szóló információk

Belépek az Ügyfélkapuba

Hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?

A törlesztőrészleteket banki átutalással, bankkártyával, csoportos beszedési megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízáson (csekken) fizetheti.

 • Banki átutalás: a Végleges fizetési ütemezésben, illetve az ahhoz megküldött ügyfélkártyán, továbbá honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően megtalálja a szerződéséhez tartozó befizetési számlaszámot, melyre fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy minden szerződéshez egyedi befizetési számlaszám tartozik.
 • Bankkártyás fizetés: honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően lehetősége van bankkártyás fizetésre.
 • Csoportos beszedési megbízás: lehetősége van a törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezésére. Ennek során az Ön által megadott fizetési számláról bankunk kezdeményezi a szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését.

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos kérdések

A felhatalmazás rögzítéséhez szükséges azonosítók megtalálhatóak a Végleges fizetési ütemezéssel egyidőben megküldött ügyfélkártyán is.

 • Jogosult neve: Merkantil Bank Zrt.
 • Jogosult azonosítója: A10433748
 • Az ügyfél azonosítója a jogosultnál: az Ön szerződésének végleges fizetési ütemezésében feltüntetett 16 jegyű befizetési számlaszám kötőjel nélkül

A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos általános tudnivalókról és szerződési feltételeiről, a szerződéskötéskor érvényes Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást.

A csoportos beszedésre csak számlavezető bankja által a Merkantil Bank részére elektronikus úton történő visszaigazolást követően kerülhet sor. A felhatalmazás visszaigazolásáról és a beszedés kezdetéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Az ezen értesítést megelőzően esedékessé váló és az ezen értesítést követő 8 munkanapon belül esedékes törlesztési kötelezettség kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia a szerződés mellékleteként megküldött Végleges Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással.

A törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon), mely napon szedi be a Merkantil Bank az esedékes fizetési kötelezettség összegét, így Önnek ebben az időpontban kell gondoskodnia arról, hogy a beszedendő összeg a fizetési számlán rendelkezésre álljon.

Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így ha a fizetési számlán nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen lesz.

Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén 10 napon belül újra megpróbálja a beszedést a Merkantil Bank. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia. Fontos, hogy a sikertelen beszedésről külön értesítést nem kap.

A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Merkantil Bank nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Ha a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, külön jeleznie kell ügyintézőnknek legkésőbb az esedékességet megelőző 15. napig.

Igen, a futamidő alatt is áttérhet csoportos beszedési megbízással történő törlesztésre.

A csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást közvetlenül számlavezető bankjánál személyesen vagy internetbankon keresztül kezdeményezheti az ügyfélkártyán található azonosítókkal.

A beszedésre vonatkozó szabályozásnak megfelelően a beszedést a beszedés napját megelőzően 8 munkanappal be kell nyújtanunk a számlavezető bankhoz; a már benyújtott beszedés visszavonására nincs lehetőség.

Ha a hátralévő tartozás egyösszegben kifizetésre (végtörlesztésre) került, és a következő beszedés napja már 8 munkanapon belül van, a felhatalmazás módosítására, visszavonására a számlavezető banknál van lehetősége. Ha a visszavonás nem történik meg, és a Merkantil Bank a korábban kezdeményezett beszedési megbízás alapján a törlesztőrészletet beszedte, intézkedik a túlfizetés visszautalásáról.

Megszűnt szerződésre új beszedés már nem kerül benyújtásra abban az esetben sem, ha Ön nem intézkedett a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás visszavonásáról.

Készpénz-átutalási megbízással (csekk) kapcsolatos kérdések

Hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 268-6868 telefonszámon, munkatársaink kérésére újból kipostázzák a készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket), melynek költsége megtalálható a Hirdetményben.

Fizetési kötelezettségének abban az esetben is eleget kell tennie, ha a befizetési csekkeket nem kapta meg időben. Ha nem áll rendelkezésre csekk, fizetési kötelezettségének eleget tehet átutalással a Végleges fizetési ütemezésben feltüntetett egyedi befizetési számlaszámra.

Költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Készpénz-átutalási megbízás (csekk) kérése

Hirdetmény természetes személyeknek
Hirdetmény vállalkozásoknak

Ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Merkantil Bankot értesíteni.

Részletes tájékoztató: Hirdetmény a Merkantil Bank ügyfél-azonosítási rendjéről

Hogyan jelenthetem be az adatváltozást?

 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Elérhetőségi / kapcsolattartási adatok változásának bejelentése - természetes személyek esetén
Gazdálkodó szervezetek, egyéb szervezetek megváltozott adatainak bejelentése
Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről - vállalkozások és szervezetek esetén
Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról - természetes személy ügyfél esetén

Kölcsön esetén, ha a gépjárművel nem szerződésben megjelölt adós lépi át a határt, a vezetőnek rendelkeznie kell az adós, mint tulajdonos és a Merkantil Bank írásbeli engedélyével.

Lízing esetén, határátlépéskor a szerződésben megjelölt lízingbevevőnek és más gépjármű vezetőnek is minden esetben rendelkeznie kell a Merkantil Bank által előzetesen, írásban kiadott engedéllyel.

Engedélyt csak olyan országok határainak átlépésére kaphat, amelyre az Ön casco biztosításának területi hatálya kiterjed.

Hogyan kérhetek határátlépési engedélyt?

A futamidő alatt a szerződésben foglaltak szerint lehetőség van:

 • a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére,
 • vagy teljes kiegyenlítésére.

Hogyan jelezhetem előtörlesztési igényemet?

 • Szerződött partnereinknek lehetőségük van a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül szóban bejelenteni az előtörlesztési igényt, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a választ.
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Az előtörlesztés költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

A gépjárművet más személy használatába kizárólag a Merkantil Bank előzetes írásbeli engedélyével adhatja.

Az engedély költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Kérjük, a személy- és teherfuvarozási engedély kiadásához az informacio@merkantil.hu e-mail-címre küldje meg a személyszállítás feltételeinek megfelelő, illetve a fuvarozási tevékenységre kiterjedő casco-ajánlatot (vagy kötvényt). Ezt követően bíráljuk el kérelmét.

Az engedély költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Szerződésmásolatot, illetve a már kiadott dokumentumok másolatait kérésére ismételten kiadjuk, melynek költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Hogyan kérhetek másolatot?

 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon szóban bejelentheti igényét, vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Ha 5 évnél régebben lezárult szerződés esetén kéri a lezárásához szükséges okirat ismételt kiállítását, a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti

Biztosítással, káreseménnyel kapcsolatos kérdések

Ön akkor kérheti szerződésének casco-mentességét, ha a hátralévő tőketartozása nem haladja meg a gépjármű vételárának 30%-át és ennek összege kisebb, mint 1 000 000 Ft.

A casco biztosítás megszüntetéséhez az érvényesen fennálló szerződés módosítása szükséges.

 • Szerződésmódosítási igényét postai úton vagy beszkennelve e-mailben is elküldheti, melyben tüntesse fel a szerződéses ügyfél nevét, valamint szerződés számát.
 • Lehetősége van a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül szóban bejelenteni a módosítási igényét, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a szerződésmódosítási ajánlatot.

A szerződésmódosítás díjáról a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben tájékozódhat.

A biztosítási önrész 30% alatti önerő (kiemelt első lízingdíj) esetén legfeljebb 20%, 30%-os és az ezt meghaladó önrész (kiemelt első lízingdíj) esetén legfeljebb 30%-os lehet.

A biztosítási önrész összege minden esetben a szerződéses ügyfelet terheli.

Igazán sajnáljuk, hogy ilyen esemény miatt kereste fel honlapunkat.

A kárbejelentés és kárügyintézés az Ön feladata.

 • A gépjárművel kapcsolatos eseményt kérjük, hogy két munkanapon belül jelentse be az illetékes biztosító gépjármű-kárrendezési egységénél vagy elektronikus úton.
 • A gépjárműben keletkezett tűz- és robbanáskárról a tűzszerészeti hatóságot, a lopáskárról pedig a rendőrséget is haladéktalanul értesítenie kell.

Ha biztosítási ügyekben kérdései merülnének fel, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 268-6868-as telefonszámon.

Az esetleges káreseményt két munkanapon belül jelentse be a Merkantil Banknak.

400 000 forintos kárösszegig a Merkantil Bank engedélye nélkül is ügyintézhető a káresemény és a kifizetés.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Töréskár esetén a kártérítési összeg kifizetéséhez a biztosítónak szüksége van a szerződéses ügyfél (vagy a helyreállítást végző szerviz) nevére szóló, a Merkantil Bank által kiállított meghatalmazásra.

A meghatalmazás kiadásához a következő adatokra van szükség:

 • szerződéses ügyfél neve,
 • szerződés száma,
 • a gépjármű forgalmi rendszáma,
 • alvázszáma,
 • motorszáma,
 • a biztosító neve,
 • kárszám vagy a káresemény kelte.

Továbbá kérjük nyilatkozzon arról, hogy a meghatalmazást az Ön, mint szerződéses ügyfélnek vagy a helyreállítást végző szerviz nevére kéri.

Az adatokhoz csatolni kell a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, a javítási számla másolatát (ha szerződéses ügyfél nevére szól a meghatalmazást), illetve a munkafelvételi lap másolatát (ha a szerviz nevére szól a meghatalmazás).

Kérjük, lopáskár esetén küldje meg  a rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyvet, nyomozást megszüntető/felfüggesztő és a gépjármű hatósági engedélyét megszüntető határozat másolatát.

Kérjük, totálkár esetén küldje el a kárfelvételi jegyzőkönyv és a kárelszámolás másolatát, valamint a kárrendező biztosító nevét, posta címét.

Lopás vagy totálkár esetén, a biztosító kárrendezéséig az esedékessé vált törlesztőrészleteket ki kell egyenlíteni. A biztosító részéről a Merkantil Bank részére történő kárrendezést követően elszámolást küldünk. Ha az elszámolás szerint Ön tartozik, úgy azt az elszámolásban foglalt határidőn belül szíveskedjen kiegyenlíteni.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Fizetési nehézsége van?

A Merkantil Bank segítséget kíván nyújtani azon ügyfeleinek, akiknek anyagi körülményei nem teszik lehetővé törlesztési kötelezettségük maradéktalan teljesítését.

Ha fizetési nehézségeit már előre látja, forduljon bizalommal ügyintézőinkhöz, hogy a problémáját még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve az Önnek legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.

A fizetési nehézségek megoldására többféle lehetőséget biztosítunk.

Díjrészlet fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztése (halasztás)

Ha Ön a fizetési kötelezettségének várhatóan csak átmeneti ideig nem tud eleget tenni, de a későbbiekben a teljes lejárt tartozását egyösszegben ki tudja egyenlíteni, lehetősége van a törlesztési kötelezettség átmeneti felfüggesztésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési kötelezettség átmeneti felfüggesztésével törlesztési kötelezettségének eredeti esedékességi időpontja nem módosul. Az esedékesség és a kiegyenlítés közötti időre késedelmi kamat kerül felszámításra.

Futamidő hosszabbítás

Ha Ön a fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, mert a törlesztőrészlet összege túl magas, de egy alacsonyabb törlesztőrészlet fizetését továbbra is tudná vállalni, lehetőség van a futamidő hosszabbításával a havi törlesztőrészletek csökkentésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a futamidő-meghosszabbítással járó módosítások esetén a futamidő hossza nem haladhatja meg az előírt maximális futamidőt. A teljes futamidő alatt fizetendő ügyleti kamat összege a futamidő meghosszabbítása miatt megnövekszik.

Kamatfizetés melletti átütemezés

Ha fizetési kötelezettségének átmenetileg nem tud teljes összegben eleget tenni, de pár hónap elteltével a teljes eredeti törlesztőrészletet tovább tudná fizetni, akkor Önnek lehetősége van az átütemezett hónapokban csak az esedékessé vált részlet kamattartamát megfizetni, azt követően pedig ismét a teljes törlesztőrészletet. Az átütemezés hónapjaival a futamidő meghosszabbodik. Maximum 5 hónap kamatfizetés melletti halasztás adható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden esetben írásos formában kell kérelmét benyújtania a Merkantil Bank részére. 

Hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés

Az örökrész átvételének többek között előfeltétele, hogy az örökös a Merkantil Bank részére bemutassa az alábbi típusú hagyatékátadó végzések valamelyikét:

 • az általunk elfogadható tartalmú eredeti, teljes hatályú jogerős hagyatékátadó végzést vagy
 • jogerős bírósági ítéletet vagy
 • ezekkel egyenértékű, a hagyaték átszállását igazoló külföldi okiratot, vagy Európai öröklési bizonyítványt.

A hagyatékátadó végzéssel kapcsolatos elvárásaink:

 • a végzésben az örökhagyó, az örökös(ök) és – ha van – a haszonélvező(k) személye, a vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok egyértelműen beazonosíthatók,
 • az átadásra kerülő pénzügyi eszközök, gépjárművek illetve egyéb finanszírozott eszközök, lízingszerződés esetén a lízingjogviszonyból eredő vagyoni értékű jogok pontosan, tételesen megnevezésre kerültek,
 • a végzés tárgyi, tartalmi tévedést, hibás adatokat nem tartalmaz,
 • hagyatékból való részesedés jogcíme és aránya egyértelműen megállapítható.
 • Külföldi okiratok esetén szükséges lehet az okiratoknak a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv. szerinti elismertetése, felülhitelesítése, Apostille záradékkal való ellátása, illetve hiteles magyar nyelvű fordításának átadása.

A Merkantil Bank a bemutatott okiratról másolatot készíthet.

Az elhunyt ügyfél jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel igazolt örökösének az általa örökölt banki termék, finanszírozott eszköz, lízingjogviszony vonatkozásában bármely adatáról (elhalálozást megelőző időszakról is) a Merkantil Bank tájékoztatást adhat.

A jogerős hagyatékátadó végzés birtokában az örökösök külön-külön is felkereshetik bankunk központi bankfiókját (1051 Budapest, József Attila u. 8.) örökrészük átvétele érdekében.

Ha a jogerős hagyatékátadó végzés szerint a hagyaték átadásához valamennyi örökös együttes jelenléte vagy más személy (pl. haszonélvező) jelenléte is szükséges, javasolt együttesen intézkedni.

Akadályoztatás esetén a hagyatéki ügyintézés során az örökös írásban (levélben) is rendelkezhet (teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában), illetve bankunk központi bankfiókjában eseti jelleggel meghatalmazott is képviselheti Őt.

Ha a hagyatékátadó végzés kiskorú örökléséről szól, és nem tartalmaz semmilyen gyámhatósági “korlátozást”, a kiskorú hagyatékának átvételéről (gépjármű vagy egyéb eszköz, illetve lízingszerződésből eredő vagyoni értékű jog) a törvényes képviselő (szülő) rendelkezhet, gyámhatósági határozat bemutatása nélkül.

Ha a kiskorú örökösnek nincs személyazonosító igazolványa, abban az esetben a kiskorú anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

Figyelemmel arra, hogy a törvényes képviseletet ellátó szülő vagyonkezelői jogát a gyámhatóság szankciós jelleggel korlátozhatja, a banki termék felett rendelkezni kívánó törvényes képviseletet ellátó szülőnek nyilatkoznia szükséges, hogy áll-e ilyen korlátozás alatt.

A kiskorú hagyatékáról a törvényes képviseletet ellátó szülő általi rendelkezéshez abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát.

Ha a kiskorú örökös nem magyar állampolgár, a törvényes képviselők jogait a kiskorú személyes joga határozza meg. Ebben az esetben a hagyaték átvételéhez szükség lehet külföldi gyámhatóság jóváhagyására, vagy szülői nyilatkozat megtételére a vagyonkezelést illetően.

Ha az örökös gondnokság alatt áll,  Merkantil Bank a hagyaték átadása során az örökölt összeg, egyéb vagyontárgy, vagy vagyoni értékű jog vonatkozásában a rendelkező gyámhatósági határozat szerint jár el.

Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Abban az esetben, ha az örökös hajlandó személyes adósként/lízingbevevőként (átvállalóként) belépni a szerződésbe, ez esetben az örökös kötelezettsége a teljes személyes felelősség szintjére bővül, így teljes vagyonával felel a továbbiakban a fennálló tartozásért, ugyanúgy mint az örökhagyó felelt.

Több örökös esetén az örökségét átvenni kívánó örököstől a teljes lejárt tartozást, de legfeljebb az általa örökölt vagyon erejéig követelheti a Merkantil Bank. Ha több örökös egyszerre igényli a hagyaték átvételét, akkor tőlük arányosan kell a lejárt tartozás megfizetését kérni, azonban bármelyikük jogosult a teljes tartozást kiegyenlíteni, és egyéb esetben bankunk is jogosult bármelyiküktől a teljes tartozás megfizetését kérni, tekintettel arra, hogy az örökösöket egyetemleges felelősség terheli a hagyatéki tartozásokért.

Ha a Merkantil Banknál csak kivonatos hagyatékátadó végzés áll rendelkezésre, azaz csak a Merkantil Bank által finanszírozott vagyontárgyakat, illetve bankunkkal megkötött lízngszerződés(ek)ből eredő vagyoni értékű jogokat tartalmazza, a teljes örökölt vagyon vizsgálatához a hagyatékátadó végzés egészének rendelkezésre bocsátása szükséges.

Ha a jogerős hagyatékátadó végzés Merkantil Bank által történő átvételét követő 30 napon belül az örökös nem jelentkezik az örökrész átvétele érdekében, abban az esetben írásban tájékoztatjuk az örököst a végzésben feltüntetett értesítési címen örökrészének átvételi lehetőségeiről.

Ha a hagyatékátadó végzésben feltüntetett cím hiányos, vagy az örökös egyértelmű beazonosításához szükséges minimum adat nem áll rendelkezésre (minimum adat: név, anyja neve, születési név, születési hely és idő), akkor nem vesszük fel a kapcsolatot az örökössel.

Az örökhagyó közeli hozzátartozójának írásbeli kérelmére a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz kapcsolódóan a Merkantil Bank adatot szolgáltat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCCXXXVII, törvény (Hpt.) 164. § y) pontjában meghatározottakról (a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről.

A jogerős hagyatékátadó végzést megelőzően is teljesíthetők az örökhagyó szerződés szerinti tartozásai a késedelmi kamatok elkerülése érdekében, amely teljesítések következtében, az átvállalandó, vagy az egyösszegben megfizetendő, vagy a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökös(öke)t terhelő tartozások későbbiekben teljesítendő összege nem növekszik.

Az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában a következő lehetőségek közül választhat a kölcsönszerződésből származó kötelezettségek teljesítésére:

 • Adósság átvállalás: ha az eredeti szerződés futamideje még nem járt le, az örökös beléphet az eredeti kölcsönszerződésbe és a kölcsönt az örökhagyó által megkötött szerződésre érvényes feltételekkel törleszti tovább.
 • Egyösszegű kiegyenlítés: a teljes fennálló tartozást egy összegben is kifizetheti.

Az örökhagyó által kötött kölcsönszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek az örökös(ök)re szállnak át, így a továbbiakban a kölcsön törlesztési kötelezettség ő(ke)t terheli, a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint.

Kérjük, hogy az adott kölcsönszerződés szerinti tartozás rendezésének konkrét feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1) 268-6868!

Fizetési nehézség esetén igényelhető fizetési könnyítési lehetőségekről részletes tájékoztatást talál honlapunkon, illetve tájékoztatást is kérhet bankunktól.

Ha a hagyatékba tartozó gépjárművet vagy eszközt az örökösök nem kívánják megtartani, úgy lehetőségük van arra is, hogy azt a Merkantil Bank részére - a hitelezői igénye kielégítéseként - átadják. Ha a gépjármű (eszköz) értékével / vételárával történő elszámolást követően az örökösöknek tartozása marad fenn a szerződésből eredően, úgy azért a Ptk. hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályai szerint kötelesek helytállni.

Az örökhagyó közeli hozzátartozójának írásbeli kérelmére a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhalálozott által megkötött pénzügyi lízingszerződéshez kapcsolódóan a Merkantil Bank adatot szolgáltat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCCXXXVII, törvény (Hpt.) 164. § y) pontjában meghatározottakról (a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi lízingdíj-részletről, azon számlaszámról, amelyre a lízingdíj-részletet fizetni kell (lízingszerződéshez tartozó egyedi befizetési számla száma), valamint a hátralévő futamidőről.

A jogerős hagyatékátadó végzést megelőzően is teljesíthetők az örökhagyó lízingszerződés szerinti tartozásai a késedelmi kamatok elkerülése érdekében, amely teljesítések következtében, az átvállalandó, vagy az egyösszegben megfizetendő, vagy a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökösöket terhelő tartozások későbbiekben teljesítendő összege nem növekszik.

Az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában a következő lehetőségek közül választhat a lízingszerződésből származó kötelezettségek teljesítésére:

 • Lízingdíj-tartozás átvállalása: ha az eredeti szerződés futamideje még nem járt le, beléphet az eredeti szerződésbe és a lízingdíj-tartozást az örökhagyó által megkötött szerződés szerinti feltételekkel törleszti tovább.
 • Egyösszegű kiegyenlítés – a teljes fennálló tartozást egy összegben is kifizetheti.

Kérjük, hogy az adott lízingszerződés szerinti tartozás rendezésének konkrét feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1) 268-6868!

Az örökhagyó által kötött lízingszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek az örökösökre szállnak át, így a továbbiakban a lízingdíj törlesztési kötelezettség őket terheli, a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint.

Fizetési nehézség esetén igényelhető fizetési könnyítési lehetőségekről részletes tájékoztatást talál honlapunkon, illetve tájékoztatást is kérhet bankunktól.

Ha a lízingtárgy tulajdonjogát az örökösök nem kívánják megszerezni, úgy lehetőségük van arra is, hogy azt a Merkantil Bank - mint tulajdonos - részére átadják a lízingtárgyat. Ha a lízingtárgy értékével/vételárával történő elszámolást követően az örökösöknek tartozása marad fenn a lízingügyletből eredően, úgy azért a Ptk. hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint kötelesek helytállni.