Gépjárműlízing

Meglévő ügyfeleinknek szóló információk

Belépek az Ügyfélkapuba

Ügyfélkapu szolgáltatás

Átlátható pénzügyek: Egyszerűen lekérdezhető egyenleg, a már teljesített befizetések és a szerződés szerinti fizetési kötelezettségek nyomonkövetése.

Befizetés egyszerűen: Forintban és euróban finanszírozott szerződések esetén is lehetőség van bankkártyás fizetésre.

Kimutatás a szerződés lezárásához: Bármikor és díjmentesen kérhető kimutatás a Bank felé teljesítendő összegről a szerződése futamidő előtti lezárásához.

Szerződés adatainak megjelenítése: Könnyedén áttekinthetőek a finanszírozási szerződések adatait.

Dokumentumok megtekintése: 2022. február 15-től az Ügyfélkapun történt regisztráció esetén  a bank által küldött egyes levelek, számlák másolata online is elérhetővé válnak. Külön kérés esetén – a regisztrációkor vagy a későbbiekben az ügyfélprofil aloldalon tett nyilatkozattal - a bank e-számlát állít ki, vagy egyes okiratok postai megküldése helyett azokat elektronikus formában állítja elő és kizárólag az Ügyfélkapun kézbesíti.

A Merkantil Bank Ügyfélkapu szolgáltatásáról, valamint a regisztráció folyamatáról szóló tájékoztató itt érhető el.

A Banknak a szerződéskötéskor megadott mobiltelefonszám, valamint az Ügyfélkapu regisztráció során rögzített e-mail cím módosítása az alábbi nyomtatványok kitöltésével, majd az aláírt nyilatkozat e-mailben, vagy postai úton történő megküldésével lehetséges. (e-mail: informacio@merkantil.hu, vagy postacím: Merkantil Bank Zrt. 1365 Budapest, Pf.: 676.)

A módosítás átvezetéséről a Bank e-mailben küld értesítést, e-mail cím változása esetén már az új címre.

Hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?

Forint finanszírozás esetén

A törlesztőrészleteket banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, bankkártyás fizetéssel vagy készpénz-átutalási megbízáson (csekken) fizetheti.

Banki átutalás

A Végleges fizetési ütemezésben, illetve az ahhoz megküldött ügyfélkártyán, továbbá honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően megtalálja a szerződéséhez tartozó befizetési számlaszámot, melyre fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy forint finanszírozás esetén minden szerződéshez egyedi befizetési számlaszám tartozik.

Több, forintban finanszírozott szerződés egyidejű befizetése esetén kérjük, befizetését ne a Végleges fizetési ütemezésben szereplő egyedi befizetési számlaszámra teljesítse, hanem a 12801028-21798869 számlaszámra, és küldjön írásbeli rendelkezést postai úton vagy elektronikusan az informacio@merkantil.hu email címre arról, hogy mely szerződésszámra mekkora összeget kíván teljesíteni az átutalt összegből.
(A rendelkezéshez minta sablont itt talál 1-10 db. HUF szerződés, vagy 1-100 db. HUF szerződés esetére.)

Bankkártyás fizetés

Honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően lehetősége van bankkártyás fizetésre.

Csoportos beszedési megbízás

Lehetősége van a törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezésére. Ennek során az Ön által megadott fizetési számláról bankunk kezdeményezi a szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését.

Euró finanszírozás esetén

Banki átutalás

A Végleges fizetési ütemezésben, illetve az ahhoz megküldött ügyfélkártyán, továbbá honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően megtalálja az alábbi számlaszámot, melyre euróban fizetheti a törlesztést, díjakat, költségeket minden euróban finanszírozott szerződés esetén:

 • Kedvezményezett: Merkantil Bank Zrt
 • Bankszámlaszám: 11763945-01808887
 • SWIFT: OTPVHUHB
 • IBAN: HU 95 11763945 01808887 00000000

Kérjük, hogy az utalás közlemény rovatában a szerződésszámot szíveskedjen feltüntetni!

Több, euróban finanszírozott szerződés egyidejű befizetése esetén kérjük,

 • a közlemény rovatban a szerződésszámok mellett rögzítse, hogy az adott szerződésre mekkora összeget kíván befizetni, vagy
 • küldjön írásbeli rendelkezést postai úton vagy elektronikusan az informacio@merkantil.hu email címre arról, hogy mely szerződésszámra mekkora összeget kíván teljesíteni az átutalt összegből.
  (A rendelkezéshez minta sablont itt talál 1-10 db. EUR szerződés, vagy 1-100 db. EUR szerződés esetére.)

Felhívjuk figyelmét, hogy az euróban történő átutalás esetén nem azonnal történik meg a jóváírás, mint a forint átutalások esetén.

Bankkártyás fizetés

Honlapunkon elérhető Ügyfélkapu rendszerben a regisztrációt követően lehetősége van bankkártyás fizetésre.

Csoportos beszedési megbízással kapcsolatos kérdések

A felhatalmazás rögzítéséhez szükséges azonosítók megtalálhatóak a Végleges fizetési ütemezéssel egyidőben megküldött ügyfélkártyán is.

 • Jogosult neve: Merkantil Bank Zrt.
 • Jogosult azonosítója: A10433748
 • Az ügyfél azonosítója a jogosultnál: az Ön szerződésének végleges fizetési ütemezésében feltüntetett 16 jegyű befizetési számlaszám kötőjel nélkül

A csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást közvetlenül számlavezetőjénél vagy számlavezetője internetbankján keresztül is kezdeményezheti.

A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos általános tudnivalókról és szerződési feltételeiről, a szerződéskötéskor érvényes Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési késedelem esetén bankunk a finanszírozási szerződésből eredő pénzkövetelését az Ön bármely bankszámláját megterhelve felhatalmazásán alapuló beszedési megbízás (inkasszó) formájában is jogosult beszedni.

A csoportos beszedésre csak számlavezető bankja által a Merkantil Bank részére elektronikus úton történő visszaigazolást követően kerülhet sor. A felhatalmazás visszaigazolásáról és a beszedés kezdetéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Az ezen értesítést megelőzően esedékessé váló és az ezen értesítést követő 8 munkanapon belül esedékes törlesztési kötelezettség kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia a szerződés mellékleteként megküldött Végleges Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással.

A törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon), mely napon szedi be a Merkantil Bank az esedékes fizetési kötelezettség összegét, így Önnek ebben az időpontban kell gondoskodnia arról, hogy a beszedendő összeg a fizetési számlán rendelkezésre álljon.

Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így ha a fizetési számlán nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen lesz.

Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén 10 napon belül újra megpróbálja a beszedést a Merkantil Bank. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia. Fontos, hogy a sikertelen beszedésről külön értesítést nem kap.

A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Merkantil Bank nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Ha a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, külön jeleznie kell ügyintézőnknek legkésőbb az esedékességet megelőző 15. napig.

Igen, a futamidő alatt is áttérhet csoportos beszedési megbízással történő törlesztésre.

A csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást közvetlenül számlavezető bankjánál személyesen vagy internetbankon keresztül kezdeményezheti az ügyfélkártyán található azonosítókkal.

A beszedésre vonatkozó szabályozásnak megfelelően a beszedést a beszedés napját megelőzően 8 munkanappal be kell nyújtanunk a számlavezető bankhoz; a már benyújtott beszedés visszavonására nincs lehetőség.

Ha a hátralévő tartozás egyösszegben kifizetésre (végtörlesztésre) került, és a következő beszedés napja már 8 munkanapon belül van, a felhatalmazás módosítására, visszavonására a számlavezető banknál van lehetősége. Ha a visszavonás nem történik meg, és a Merkantil Bank a korábban kezdeményezett beszedési megbízás alapján a törlesztőrészletet beszedte, intézkedik a túlfizetés visszautalásáról.

Megszűnt szerződésre új beszedés már nem kerül benyújtásra abban az esetben sem, ha Ön nem intézkedett a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás visszavonásáról.

Készpénz-átutalási megbízással (csekk) kapcsolatos kérdések

Hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 268-6868 telefonszámon, munkatársaink kérésére újból kipostázzák a készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket), melynek költsége megtalálható a Hirdetményben.

Fizetési kötelezettségének abban az esetben is eleget kell tennie, ha a befizetési csekkeket nem kapta meg időben. Ha nem áll rendelkezésre csekk, fizetési kötelezettségének eleget tehet átutalással a Végleges fizetési ütemezésben feltüntetett egyedi befizetési számlaszámra.

Költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Készpénz-átutalási megbízás (csekk) kérése

Hirdetmény természetes személyeknek
Hirdetmény vállalkozásoknak

Ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Merkantil Bankot értesíteni.

Részletes tájékoztató: Hirdetmény a Merkantil Bank ügyfél-azonosítási rendjéről

Ügyfélkapu szolgáltatáshoz használt mobiltelefonszám és e-mail cím módosításának bejelentése

A Banknak a szerződéskötéskor megadott mobiltelefonszám, valamint az Ügyfélkapu regisztráció során rögzített e-mail cím módosítása:

A módosítás átvezetéséről a Bank e-mailben küld értesítést, e-mail cím változása esetén már az új címre.

Hogyan jelenthetem be az adatváltozást?

 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Kölcsön esetén, ha a gépjárművel nem szerződésben megjelölt adós lépi át a határt, a vezetőnek rendelkeznie kell az adós, mint tulajdonos és a Merkantil Bank írásbeli engedélyével.

Lízing esetén, határátlépéskor a szerződésben megjelölt lízingbevevőnek és más gépjármű vezetőnek is minden esetben rendelkeznie kell a Merkantil Bank által előzetesen, írásban kiadott engedéllyel.

Engedélyt csak olyan országok határainak átlépésére kaphat, amelyre az Ön casco biztosításának területi hatálya kiterjed.

Hogyan kérhetek határátlépési engedélyt?

A futamidő alatt a szerződésben foglaltak szerint lehetőség van:

 • a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére,
 • vagy teljes kiegyenlítésére.

Hogyan jelezhetem előtörlesztési igényemet?

 • Szerződött partnereinknek lehetőségük van a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül szóban bejelenteni az előtörlesztési igényt, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a választ.
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Az előtörlesztés költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

A gépjárművet más személy használatába kizárólag a Merkantil Bank előzetes írásbeli engedélyével adhatja.

Az engedély költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Kérjük, a személy- és teherfuvarozási engedély kiadásához az informacio@merkantil.hu e-mail-címre küldje meg a személyszállítás feltételeinek megfelelő, illetve a fuvarozási tevékenységre kiterjedő casco-ajánlatot (vagy kötvényt). Ezt követően bíráljuk el kérelmét.

Az engedély költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Szerződésmásolatot, illetve a már kiadott dokumentumok másolatait kérésére ismételten kiadjuk, melynek költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Hogyan kérhetek másolatot?

 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon szóban bejelentheti igényét, vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Ha 5 évnél régebben lezárult szerződés esetén kéri a lezárásához szükséges okirat ismételt kiállítását, a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti

Biztosítással, káreseménnyel kapcsolatos kérdések

Ön akkor kérheti szerződésének casco-mentességét, ha a hátralévő tőketartozása nem haladja meg a gépjármű vételárának 30%-át és ennek összege kisebb, mint 1 000 000 Ft.

A casco biztosítás megszüntetéséhez az érvényesen fennálló szerződés módosítása szükséges.

 • Szerződésmódosítási igényét postai úton vagy beszkennelve e-mailben is elküldheti, melyben tüntesse fel a szerződéses ügyfél nevét, valamint szerződés számát.
 • Lehetősége van a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül szóban bejelenteni a módosítási igényét, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a szerződésmódosítási ajánlatot.

A szerződésmódosítás díjáról a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben tájékozódhat.

A biztosítási önrész 30% alatti önerő (kiemelt első lízingdíj) esetén legfeljebb 20%, 30%-os és az ezt meghaladó önrész (kiemelt első lízingdíj) esetén legfeljebb 30%-os lehet.

A biztosítási önrész összege minden esetben a szerződéses ügyfelet terheli.

Igazán sajnáljuk, hogy ilyen esemény miatt kereste fel honlapunkat.

A kárbejelentés és kárügyintézés az Ön feladata.

 • A gépjárművel kapcsolatos eseményt kérjük, hogy két munkanapon belül jelentse be az illetékes biztosító gépjármű-kárrendezési egységénél vagy elektronikus úton.
 • A gépjárműben keletkezett tűz- és robbanáskárról a tűzszerészeti hatóságot, a lopáskárról pedig a rendőrséget is haladéktalanul értesítenie kell.

Ha biztosítási ügyekben kérdései merülnének fel, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 268-6868-as telefonszámon.

Az esetleges káreseményt két munkanapon belül jelentse be a Merkantil Banknak.

400 000 forintos kárösszegig a Merkantil Bank engedélye nélkül is ügyintézhető a káresemény és a kifizetés.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Töréskár esetén a kártérítési összeg kifizetéséhez a biztosítónak szüksége van a szerződéses ügyfél (vagy a helyreállítást végző szerviz) nevére szóló, a Merkantil Bank által kiállított meghatalmazásra.

A meghatalmazás kiadásához a következő adatokra van szükség:

 • szerződéses ügyfél neve,
 • szerződés száma,
 • a gépjármű forgalmi rendszáma,
 • alvázszáma,
 • motorszáma,
 • a biztosító neve,
 • kárszám vagy a káresemény kelte.

Továbbá kérjük nyilatkozzon arról, hogy a meghatalmazást az Ön, mint szerződéses ügyfélnek vagy a helyreállítást végző szerviz nevére kéri.

Az adatokhoz csatolni kell a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, a javítási számla másolatát (ha szerződéses ügyfél nevére szól a meghatalmazást), illetve a munkafelvételi lap másolatát (ha a szerviz nevére szól a meghatalmazás).

Kérjük, lopáskár esetén küldje meg  a rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyvet, nyomozást megszüntető/felfüggesztő és a gépjármű hatósági engedélyét megszüntető határozat másolatát.

Kérjük, totálkár esetén küldje el a kárfelvételi jegyzőkönyv és a kárelszámolás másolatát, valamint a kárrendező biztosító nevét, posta címét.

Lopás vagy totálkár esetén, a biztosító kárrendezéséig az esedékessé vált törlesztőrészleteket ki kell egyenlíteni. A biztosító részéről a Merkantil Bank részére történő kárrendezést követően elszámolást küldünk. Ha az elszámolás szerint Ön tartozik, úgy azt az elszámolásban foglalt határidőn belül szíveskedjen kiegyenlíteni.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Ha Önnel baj történik vagy elveszti a munkáját, a biztosító kifizeti törlesztőrészletét, vagy akár a biztosítási esemény idején fennálló tartozását! A részletekért kérjük, olvassa el a törlesztési biztosítás szerződési feltételeit valamint a termékismertetőt. Amennyiben érdekli ajánlatunk, jelezze igényét szerződésszám megjelölésével az informacio@merkantil.hu-ra és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés

Az örökrész átvételének többek között előfeltétele, hogy az örökös a Merkantil Bank részére bemutassa az alábbi típusú hagyatékátadó végzések valamelyikét:

 • az általunk elfogadható tartalmú eredeti, teljes hatályú jogerős hagyatékátadó végzést vagy
 • jogerős bírósági ítéletet vagy
 • ezekkel egyenértékű, a hagyaték átszállását igazoló külföldi okiratot, vagy Európai öröklési bizonyítványt.

A hagyatékátadó végzéssel kapcsolatos elvárásaink:

 • a végzésben az örökhagyó, az örökös(ök) és – ha van – a haszonélvező(k) személye, a vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok egyértelműen beazonosíthatók,
 • az átadásra kerülő pénzügyi eszközök, gépjárművek illetve egyéb finanszírozott eszközök, lízingszerződés esetén a lízingjogviszonyból eredő vagyoni értékű jogok pontosan, tételesen megnevezésre kerültek,
 • a végzés tárgyi, tartalmi tévedést, hibás adatokat nem tartalmaz,
 • hagyatékból való részesedés jogcíme és aránya egyértelműen megállapítható.
 • Külföldi okiratok esetén szükséges lehet az okiratoknak a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. tv. szerinti elismertetése, felülhitelesítése, Apostille záradékkal való ellátása, illetve hiteles magyar nyelvű fordításának átadása.

A Merkantil Bank a bemutatott okiratról másolatot készíthet.

Az elhunyt ügyfél jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel igazolt örökösének az általa örökölt banki termék, finanszírozott eszköz, lízingjogviszony vonatkozásában bármely adatáról (elhalálozást megelőző időszakról is) a Merkantil Bank tájékoztatást adhat.

A jogerős hagyatékátadó végzés birtokában az örökösök külön-külön is felkereshetik bankunk központi bankfiókját (1051 Budapest, József Attila u. 8.) örökrészük átvétele érdekében.

Ha a jogerős hagyatékátadó végzés szerint a hagyaték átadásához valamennyi örökös együttes jelenléte vagy más személy (pl. haszonélvező) jelenléte is szükséges, javasolt együttesen intézkedni.

Akadályoztatás esetén a hagyatéki ügyintézés során az örökös írásban (levélben) is rendelkezhet (teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában), illetve bankunk központi bankfiókjában eseti jelleggel meghatalmazott is képviselheti Őt.

Ha a hagyatékátadó végzés kiskorú örökléséről szól, és nem tartalmaz semmilyen gyámhatósági “korlátozást”, a kiskorú hagyatékának átvételéről (gépjármű vagy egyéb eszköz, illetve lízingszerződésből eredő vagyoni értékű jog) a törvényes képviselő (szülő) rendelkezhet, gyámhatósági határozat bemutatása nélkül.

Ha a kiskorú örökösnek nincs személyazonosító igazolványa, abban az esetben a kiskorú anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges.

Figyelemmel arra, hogy a törvényes képviseletet ellátó szülő vagyonkezelői jogát a gyámhatóság szankciós jelleggel korlátozhatja, a banki termék felett rendelkezni kívánó törvényes képviseletet ellátó szülőnek nyilatkoznia szükséges, hogy áll-e ilyen korlátozás alatt.

A kiskorú hagyatékáról a törvényes képviseletet ellátó szülő általi rendelkezéshez abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát.

Ha a kiskorú örökös nem magyar állampolgár, a törvényes képviselők jogait a kiskorú személyes joga határozza meg. Ebben az esetben a hagyaték átvételéhez szükség lehet külföldi gyámhatóság jóváhagyására, vagy szülői nyilatkozat megtételére a vagyonkezelést illetően.

Ha az örökös gondnokság alatt áll,  Merkantil Bank a hagyaték átadása során az örökölt összeg, egyéb vagyontárgy, vagy vagyoni értékű jog vonatkozásában a rendelkező gyámhatósági határozat szerint jár el.

Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Abban az esetben, ha az örökös hajlandó személyes adósként/lízingbevevőként (átvállalóként) belépni a szerződésbe, ez esetben az örökös kötelezettsége a teljes személyes felelősség szintjére bővül, így teljes vagyonával felel a továbbiakban a fennálló tartozásért, ugyanúgy mint az örökhagyó felelt.

Több örökös esetén az örökségét átvenni kívánó örököstől a teljes lejárt tartozást, de legfeljebb az általa örökölt vagyon erejéig követelheti a Merkantil Bank. Ha több örökös egyszerre igényli a hagyaték átvételét, akkor tőlük arányosan kell a lejárt tartozás megfizetését kérni, azonban bármelyikük jogosult a teljes tartozást kiegyenlíteni, és egyéb esetben bankunk is jogosult bármelyiküktől a teljes tartozás megfizetését kérni, tekintettel arra, hogy az örökösöket egyetemleges felelősség terheli a hagyatéki tartozásokért.

Ha a Merkantil Banknál csak kivonatos hagyatékátadó végzés áll rendelkezésre, azaz csak a Merkantil Bank által finanszírozott vagyontárgyakat, illetve bankunkkal megkötött lízngszerződés(ek)ből eredő vagyoni értékű jogokat tartalmazza, a teljes örökölt vagyon vizsgálatához a hagyatékátadó végzés egészének rendelkezésre bocsátása szükséges.

Ha a jogerős hagyatékátadó végzés Merkantil Bank által történő átvételét követő 30 napon belül az örökös nem jelentkezik az örökrész átvétele érdekében, abban az esetben írásban tájékoztatjuk az örököst a végzésben feltüntetett értesítési címen örökrészének átvételi lehetőségeiről.

Ha a hagyatékátadó végzésben feltüntetett cím hiányos, vagy az örökös egyértelmű beazonosításához szükséges minimum adat nem áll rendelkezésre (minimum adat: név, anyja neve, születési név, születési hely és idő), akkor nem vesszük fel a kapcsolatot az örökössel.

Az örökhagyó közeli hozzátartozójának írásbeli kérelmére a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz kapcsolódóan a Merkantil Bank adatot szolgáltat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCCXXXVII, törvény (Hpt.) 164. § y) pontjában meghatározottakról (a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről.

A jogerős hagyatékátadó végzést megelőzően is teljesíthetők az örökhagyó szerződés szerinti tartozásai a késedelmi kamatok elkerülése érdekében, amely teljesítések következtében, az átvállalandó, vagy az egyösszegben megfizetendő, vagy a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökös(öke)t terhelő tartozások későbbiekben teljesítendő összege nem növekszik.

Az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában a következő lehetőségek közül választhat a kölcsönszerződésből származó kötelezettségek teljesítésére:

 • Adósság átvállalás: ha az eredeti szerződés futamideje még nem járt le, az örökös beléphet az eredeti kölcsönszerződésbe és a kölcsönt az örökhagyó által megkötött szerződésre érvényes feltételekkel törleszti tovább.
 • Egyösszegű kiegyenlítés: a teljes fennálló tartozást egy összegben is kifizetheti.

Az örökhagyó által kötött kölcsönszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek az örökös(ök)re szállnak át, így a továbbiakban a kölcsön törlesztési kötelezettség ő(ke)t terheli, a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint.

Kérjük, hogy az adott kölcsönszerződés szerinti tartozás rendezésének konkrét feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1) 268-6868!

Fizetési nehézség esetén igényelhető fizetési könnyítési lehetőségekről részletes tájékoztatást talál honlapunkon, illetve tájékoztatást is kérhet bankunktól.

Ha a hagyatékba tartozó gépjárművet vagy eszközt az örökösök nem kívánják megtartani, úgy lehetőségük van arra is, hogy azt a Merkantil Bank részére - a hitelezői igénye kielégítéseként - átadják. Ha a gépjármű (eszköz) értékével / vételárával történő elszámolást követően az örökösöknek tartozása marad fenn a szerződésből eredően, úgy azért a Ptk. hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályai szerint kötelesek helytállni.

Az örökhagyó közeli hozzátartozójának írásbeli kérelmére a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig az elhalálozott által megkötött pénzügyi lízingszerződéshez kapcsolódóan a Merkantil Bank adatot szolgáltat a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCCXXXVII, törvény (Hpt.) 164. § y) pontjában meghatározottakról (a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi lízingdíj-részletről, azon számlaszámról, amelyre a lízingdíj-részletet fizetni kell (lízingszerződéshez tartozó egyedi befizetési számla száma), valamint a hátralévő futamidőről.

A jogerős hagyatékátadó végzést megelőzően is teljesíthetők az örökhagyó lízingszerződés szerinti tartozásai a késedelmi kamatok elkerülése érdekében, amely teljesítések következtében, az átvállalandó, vagy az egyösszegben megfizetendő, vagy a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökösöket terhelő tartozások későbbiekben teljesítendő összege nem növekszik.

Az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában a következő lehetőségek közül választhat a lízingszerződésből származó kötelezettségek teljesítésére:

 • Lízingdíj-tartozás átvállalása: ha az eredeti szerződés futamideje még nem járt le, beléphet az eredeti szerződésbe és a lízingdíj-tartozást az örökhagyó által megkötött szerződés szerinti feltételekkel törleszti tovább.
 • Egyösszegű kiegyenlítés – a teljes fennálló tartozást egy összegben is kifizetheti.

Kérjük, hogy az adott lízingszerződés szerinti tartozás rendezésének konkrét feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06 1) 268-6868!

Az örökhagyó által kötött lízingszerződésből fakadó jogok és kötelezettségek az örökösökre szállnak át, így a továbbiakban a lízingdíj törlesztési kötelezettség őket terheli, a hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint.

Fizetési nehézség esetén igényelhető fizetési könnyítési lehetőségekről részletes tájékoztatást talál honlapunkon, illetve tájékoztatást is kérhet bankunktól.

Ha a lízingtárgy tulajdonjogát az örökösök nem kívánják megszerezni, úgy lehetőségük van arra is, hogy azt a Merkantil Bank - mint tulajdonos - részére átadják a lízingtárgyat. Ha a lízingtárgy értékével/vételárával történő elszámolást követően az örökösöknek tartozása marad fenn a lízingügyletből eredően, úgy azért a Ptk. hagyatéki tartozásokért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok szerint kötelesek helytállni.

Fizetési nehézsége van?

Előfordulhat, hogy Önnek hosszabb vagy rövidebb ideig gondot okoz a havi törlesztőrészletek befizetése. Ha fizetési nehézségeit már előre látja, forduljon bizalommal ügyintézőinkhöz, hogy a problémáját még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve az Önnek legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.

További részletekért kattintson ide.

Letölthető dokumentumok

Termékismertetők, nyomtatványok, hirdetmények, üzletszabályzatok, dokumentumok