Termelőeszköz lízing

Meglévő ügyfeleinknek szóló információk

Belépek az ügyfélkapuba

Ügyfélkapu szolgáltatás

Átlátható pénzügyek: Egyszerűen lekérdezhető egyenleg, a már teljesített befizetések és a szerződés szerinti fizetési kötelezettségek nyomonkövetése.

Befizetés egyszerűen: Forint alapú szerződések esetén lehetőség van bankkártyás fizetésre.

Kimutatás a szerződés lezárásához: Zártvégű pénzügyi lízing- és kölcsönszerződések esetén bármikor és díjmentesen kérhető kimutatást a Bank felé teljesítendő összegről a szerződése futamidő előtti lezárásához

Szerződés adatainak megjelenítése: Könnyedén áttekinthetőek a finanszírozási szerződések adatait.

Dokumentumok megtekintése: 2022. február 15-től az Ügyfélkapun történt regisztráció esetén  a bank által küldött egyes levelek, számlák másolata online is elérhetővé válnak. Külön kérés esetén – a regisztrációkor vagy a későbbiekben az ügyfélprofil aloldalon tett nyilatkozattal - a bank e-számlát állít ki, vagy egyes okiratok postai megküldése helyett azokat elektronikus formában állítja elő és kizárólag az Ügyfélkapun kézbesíti.

A Merkantil Bank Ügyfélkapu szolgáltatásáról, valamint a regisztráció folyamatáról szóló tájékoztató itt érhető el.

A Banknak a szerződéskötéskor megadott mobiltelefonszám, valamint az Ügyfélkapu regisztráció során rögzített e-mail cím módosítása az alábbi nyomtatványok kitöltésével, majd az aláírt nyilatkozat e-mailben, vagy postai úton történő megküldésével lehetséges. (e-mail: informacio@merkantil.hu, vagy postacím: Merkantil Bank Zrt. 1365 Budapest, Pf.: 676.)

A módosítás átvezetéséről a Bank e-mailben küld értesítést, e-mail cím változása esetén már az új címre.

Hogyan fizethetem a törlesztőrészleteket?

A törlesztőrészleteket banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy csoportos beszedési megbízással fizetheti.

Banki átutalás

A Végleges fizetési ütemezésben, illetve az ahhoz megküldött ügyfélkártyán megtalálja a szerződéséhez tartozó befizetési számlaszámot, melyre átutalással fizethet. Felhívjuk figyelmét, hogy HUF szerződések esetén minden szerződéshez egyedi befizetési számlaszám tartozik.

Deviza szerződés esetén az alábbi bankszámlára kell átutalnia a törlesztést:

 • Kedvezményezett: Merkantil Bank Zrt.
 • Bankszámlaszám: 11763945-01808887
 • SWIFT: OTPVHUHB
 • IBAN: HU 95 11763945 01808887 00000000

Kérjük, hogy az utalás közlemény rovatában a szerződésszámot szíveskedjen feltüntetni!

Bankkártyás fizetés

A Merkantil Bank honlapon elérhető Ügyfélkapu rendszerben HUF alapú szerződések esetén a regisztrációt követően lehetősége van bankkártyás fizetésre.

Csoportos beszedési megbízás

A törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezése során az Ön által megadott bankszámláról a Merkantil Bank kezdeményezi a törlesztések beszedését.

Milyen azonosítók szükségesek a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazáshoz?

A felhatalmazás rögzítéséhez szükséges azonosítókat megtalálja a Végleges fizetési ütemezéssel egyidőben megküldött ügyfélkártyán is.

 • Jogosult neve: Merkantil Bank Zrt.
 • Jogosult azonosítója: A10433748
 • Az ügyfél azonosítója a jogosultnál: az Ön szerződésének Végleges fizetési ütemezésében feltüntetett 16 jegyű befizetési számlaszám kötőjel nélkül

A csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást közvetlenül számlavezetőjénél vagy számlavezetője internetbankján keresztül is kezdeményezheti.

A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos általános tudnivalókról és szerződési feltételeiről, az Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást.

Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési késedelem esetén bankunk a finanszírozási szerződésből eredő pénzkövetelését az Ön bármely bankszámláját megterhelve felhatalmazásán alapuló beszedési megbízás (inkasszó) formájában is jogosult beszedni.

A csoportos beszedésre csak számlavezető bankja által a Merkantil Bank részére elektronikus úton történő visszaigazolást követően kerülhet sor; a beszedés kezdetéről írásban tájékoztatjuk Önt.

A fentiek szerinti értesítésünket megelőzően esedékessé váló és az értesítést követő 8 munkanapon belül esedékes törlesztési kötelezettség kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia a finanszírozási szerződés mellékleteként megküldött Végleges Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással.

Bankunk a törlesztési kötelezettség esedékességét megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) szedi be az esedékes fizetési kötelezettség összegét, így Önnek gondoskodnia kell arról, hogy ebben az időpontban a beszedendő összeg a bankszámlán rendelkezésre álljon.

Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így ha bankszámláján nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen lesz.

Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén a Merkantil Bank 10 napon belül újra megpróbálja a beszedést. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről külön értesítést a Merkantil Bank nem küld!

A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Merkantil Bank nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Ha a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, azt külön jeleznie kell ügyintézőnknek legkésőbb az esedékességet megelőző 15. napig.

A beszedésre vonatkozó szabályozásnak megfelelően a beszedést a beszedés napját megelőzően 8 munkanappal kell benyújtani a számlavezetőhöz; a már benyújtott beszedés visszavonására a Merkantil Banknak nincs lehetősége.

Ha a finanszírozási szerződés szerinti hátralévő teljes tartozás egyösszegben kifizetésre (előtörlesztésre) került, és a következő esedékesség napja már 8 munkanapon belül van, a számlatulajdonosnak a számlavezetőjénél van lehetősége a már benyújtott csoportos beszedés visszavonására. Ha a csoportos beszedés visszavonása nem történik meg, és Merkantil Bank a csoportos beszedési megbízással a törlesztőrészletet beszedte, a Merkantil Bank intézkedik a túlfizetés visszautalásáról.

Megszűnt finanszírozási szerződésre új beszedés már nem kerül benyújtásra abban az esetben sem, ha Ön nem intézkedett a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás visszavonásáról.

Ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

Az ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Merkantil Bankot értesíteni.

Részletes tájékoztató: Hirdetmény a Merkantil Bank ügyfél-azonosítási rendjéről

Ügyfélkapu szolgáltatáshoz használt mobiltelefonszám és e-mail cím módosításának bejelentése

A Banknak a szerződéskötéskor megadott mobiltelefonszám, valamint az Ügyfélkapu regisztráció során rögzített e-mail cím módosítása:

A módosítás átvezetéséről a Bank e-mailben küld értesítést, e-mail cím változása esetén már az új címre.

Hogyan jelenthetem be az adatváltozást?

 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

A futamidő alatt a finanszírozási szerződésben foglaltak szerint van lehetőség:

 • a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére,
 • vagy teljes előtörlesztésére (kiegyenlítésére).

Hogyan jelezhetem előtörlesztési igényemet?

 • Ügyfeleinknek lehetősége van a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül szóban bejelenteni a módosítási igényüket, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a választ.
 • A szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

A szerződésmódosítás költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Szerződésmásolatot, illetve a már kiadott dokumentumok másolatainak megküldését  igényelheti, melynek költsége megtalálható a szerződéskötés időpontjában érvényes Hirdetményben.

Hogyan kérhetek másolatot?

 • Telefonos ügyfélszolgálatunkon szóban bejelentheti igényét, vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve postai úton elküldheti (1365 Budapest, Pf. 676), vagy
 • a szükséges nyomtatványt kitöltve, beszkennelve a informacio@merkantil.hu címre is elküldheti.

Kölcsön esetén, ha a finanszírozott gépjárművel nem az adós lépi át a határt, a vezetőnek rendelkeznie kell a tulajdonos és a finanszírozó írásbeli engedélyével is.

Lízing esetén, határátlépéskor a gépjármű vezetőjének minden esetben rendelkeznie kell a Merkantil Bank, lízingbeadó által előzetesen, írásban adott engedéllyel.

Engedélyt csak olyan országok határainak átlépésére tud a Merkantil Bank kiadni, amelyre a gépjármű casco biztosításának területi hatálya kiterjed.

Hogyan kérhetek határátlépési engedélyt?

Biztosítással, káreseménnyel kapcsolatos kérdések

A lízingtárgy jellegétől függően teljes körű CASCO vagy vagyonbiztosítási, valamint a lízingtárgyra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kell kötni. A vagyonbiztosítási és CASCO biztosítási szerződésnek fedezetet kell nyújtania elemi károkra, lopásra és töréskárra, a Lízingtárgyra és annak valamennyi tartozékára vonatkozóan is.

 • Forgalmi engedély köteles gépjármű lízingtárgy esetén jogszabály által előírt kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, valamint elemi-, lopás- és törés kockázatokra szóló, maximum 20%, de legfeljebb 200 000 Ft önrészesedésű, egész Európára, Törökország teljes területére és a FÁK országokba érvényes területi hatályú CASCO biztosítással kell rendelkezni.
 • Gép, berendezés lízingtárgy esetén teljes körű (all risk), elemi kárra és lopáskockázatokra szóló, kizárólag Magyarországra érvényes területi hatályú vagyonbiztosítással, nem forgalmi engedély-köteles jármű esetén (önjáró és vontatott egyaránt) az előzőeken túl töréskárra is érvényes vagyonbiztosítással kell rendelkezni.

A biztosítási szerződésben társbiztosítottként a Merkantil Bankot kell bejelenteni, mivel a biztosító a kárkifizetést kizárólag a finanszírozónak teljesíthet, vagy a finanszírozó előzetes írásbeli hozzájárulásával az ügyfél és / vagy a helyreállítást végző szerviz javára.

A Casco / vagyonbiztosítás meglétét szerződéskötéskor és a futamidő során új biztosítás kötésekor a biztosítási kötvény/biztosítási ajánlat és a díjfizetést igazoló bizonylat megküldésével igazolnia kell a Merkantil Bank felé.

Igazán sajnáljuk, hogy ilyen esemény miatt kereste fel honlapunkat.

A kárbejelentés és kárügyintézés az Ön feladata.

 • A káreseményt kérjük, hogy két munkanapon belül jelentse be az illetékes biztosító kárrendezési egységénél.
 • A tűz- és robbanáskárról a tűzszerészeti hatóságot, a lopáskárról pedig a rendőrséget is haladéktalanul értesítenie kell.

Ha biztosítási ügyekben kérdései merülnének fel, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a (06 1) 268-6868-as telefonszámon.

Az esetleges káreseményt két munkanapon belül jelentse be a Merkantil Banknak.

400 000 forintos kárösszegig a Merkantil Bank engedélye nélkül is ügyintézhető a káresemény és a kifizetés.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Töréskár esetén a kártérítési összeg kifizetéséhez a biztosítónak szüksége van az ügyfél (vagy a helyreállítást végző szerviz) nevére szóló, a finanszírozó által kiállított meghatalmazásra.

A meghatalmazás kiadásához a következő adatokra van szükség:

 • ügyfél megnevezése,
 • szerződésszám,
 • a finanszírozott gépjármű forgalmi rendszáma, alvázszáma, motorszáma,
 • a finanszírozott eszköz egyedi azonosítására szolgáló adata megadására
 • a biztosító neve,
 • kárszám vagy a káresemény kelte.

Továbbá kérjük nyilatkozzon arról, hogy a meghatalmazást az Ön, mint szerződéses ügyfélnek vagy a helyreállítást végző szerviz nevére kéri

Az adatokhoz csatolni kell a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, a javítási számla másolatát (ha az ügyfél nevére szól a meghatalmazást), illetve a munkafelvételi lap másolatát (ha a javítást végző szerviz nevére szól a meghatalmazás).

Kérjük, lopáskár esetén küldje meg a Merkantil Banknak a rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyv, nyomozást megszüntető / felfüggesztő és a gépjármű / eszköz hatósági engedélyét megszüntető határozat másolatát.

Totálkár esetén a kárfelvételi jegyzőkönyv és a kárelszámolás másolatának, valamint a kárrendező biztosító cégnevének és posta címének a megküldése szükséges.

Lopás vagy totálkár esetén, a biztosító kárrendezéséig az esedékessé vált törlesztőrészleteket ki kell egyenlíteni. A Merkantil Bank a biztosító részéről a Merkantil Bank javára történő kárrendezést követően elszámolást küld az ügyfél részére. Ha az elszámolás szerint az ügyfél tartozik, úgy azt az elszámolásban foglalt határidőn belül szükséges kiegyenlíteni.

Káreseménnyel kapcsolatos meghatalmazás kérése

Monitoring

Önnek biztosítania szükséges a Merkantil Bank részére a lízingtárggyal és a finanszírozás biztosítékával kapcsolatos statisztikai adatokat és az egyéb, hatóságok részére adandó információk szolgáltatásához szükséges feltételeket, adatokat.

A Merkantil Bank évente egy alkalommal megkeresi Önt, a lízingtárgy és a finanszírozás fedezete aktuális állapotával kapcsolatos információk megküldésére. Kérjük, hogy az információkat az Eszközmonitoring kérdőív megküldésével szíveskedjen bankunk rendelkezésére bocsátani!

Az éves limit felülvizsgálathoz emellett a Merkantil Bank rendelkezésére szükséges bocsátani a nyilvános adatbázisokból el nem érhető gazdálkodási adatokat (időszaki főkönyv, analitikák) is.

Letölthető dokumentumok

Tájékoztatók, nyomtatványok, hirdetmények, üzletszabályzatok, dokumentumok