Etikai kódex, jogi tudnivalók, impresszum

A Merkantil csoport működésének alapja a jogszerű, tisztességes és etikus magatartás, amelynek érvényre juttatására mindig különös figyelmet fordítunk.

Ennek része az is, hogy mindenki számára – akár ügyfelünk vagy munkavállalóink, akár bárki más személy – lehetőséget biztosítunk arra, hogy bejelentést tegyen, ha álláspontja szerint a Merkantil Csoport bármely tagjának tevékenysége

  • nem felel meg a törvényi követelményeknek, vagy
  • sérti az Etikai Kódexünkben rögzített normákat.

Egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van panasza, észrevétele?

Ha nem etikai vagy jogsértéssel kapcsolatos a bejelentése, kérjük használja ezt az űrlapot, vagy hívja a +36-1-268-6868 telefonszámot banki munkanapokon, hétfőtől szerdáig 7:45 és 16:30, csütörtökön 7:45 és 20:00, pénteken 7:45 és 14:50 óra között.

Hogyan tehet etikai, jogsértés bejelentést?

Bejelentést az alábbi tájékoztatókban leírtak szerint tehet:

valamint az etikai, jogsértés bejelentésére szolgáló felületünkön.

A bejelentésekkel és a bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos adatkezelési dokumentumokat itt találja:

Az OTP Csoport a bejelentési rendszert az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az annak való megfelelőséget biztosító jogszabályok, így a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján, illetve az ezeknek a jogszabályoknak való megfelelés érdekében is működteti.

Csalás elleni politika

Az OTP Bankcsoport (továbbiakban: Bankcsoport) a jogszabályok előírásaival, a nemzetközi és európai pénzügyi felügyeleti hatóságok iránymutatásaival, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról szóló 12/2022. (VIII.11.) ajánlásával (a továbbiakban: MNB Ajánlás) összhangban, biztosítja a Bankcsoportnál előforduló csalások megelőzését, felderítését és vizsgálatát. Végrehajtja az ebből adódó feladatok megvalósításához szükséges intézkedéseket, az esetleges csalásokkal kapcsolatos kockázatok azonosítását, és intézkedik a szükséges kockázatcsökkentő intézkedések bevezetéséről.

A Csalásmegelőzési Politika (továbbiakban: Politika) célja, hogy – a Merkantil Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) vezetése által megfogalmazott elvárások és iránymutatások alapján, figyelembe véve az érvényes és hatályban lévő jogszabályokat, szabályozói útmutatásokat és belső szabályzatokat – összefoglalja a Bank csalás elleni tevékenységével kapcsolatos alapelveket, kijelölje ezen tevékenység fő irányvonalát, amelyek együttesen meghatározzák, elősegítik és támogatják a megfelelő, törvényes, biztonságos banki működést.

Compliance Politika

Az OTP Bankcsoport a jogszabályok előírásaival, a nemzetközi és európai pénzügyi felügyeleti hatóságok iránymutatásaival, valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó ajánlásával összhangban biztosítja a Bankcsoport, jogszabályi és belső szabályzati megfelelőségét, a megfelelőségi kockázatok azonosítását és kezelését.

A Compliance Politika az OTP csoportra érvényes Compliance Politika implementációja.

A Merkanti Bank Zrt. Compliance politikájának célja, hogy összefoglalja a Merkantil Bank Zrt. megfelelőségével kapcsolatos alapelveket, kijelölje a független compliance tevékenység fő irányvonalát, amelyek együttesen meghatározzák, elősegítik és támogatják a Bank megfelelő, törvényes, biztonságos és prudens működését.

Közösségi Média Politika

A Politika célja, hogy meghatározza a Bank saját közösségi média felületei használatának szabályait, biztosítsa a Bank transzparens, egységes, a branddel összhangban lévő kommunikációját. A Politika vonatkozik a Bank vezetőire és munkavállalóira, akik a Bank hivatalos közösségi média felületeit kezelik, vagy a közösségi médiában hivatalosan képviselik a Bankot.

A Politika célja emellett, hogy útmutatást adjon a munkatársak számára a közösségi oldalak szakmai és magáncélú használatához, ezáltal védje a munkavállaló, és a Bank hírnevét, és az OTP márkát.

Belső védelmi vonalak – ESG

Az Anyabank (OTP Bank Nyrt.) a belső irányítás és belső kontroll funkciók tekintetében keretszabályozással rendelkezik, amely, összhangban a 27/2018. (XII. 10.) MNB ajánlással, meghatározza a belső irányítás és belső kontroll funkciók szerepét, felelősségét. Az üzletágak és szervezeti egységek elsődleges felelőssége a kockázatok kezelése. Az első védelmi vonalra vonatkozó általános elveket a Bank belső védelmi vonalak rendszerére vonatkozó belső szabályozása és egyéb dokumentumok határozzák meg. Az ESG szervezet kialakítása során meghatározásra kerültek az érintett szervezeti egységek feladatai (munkafolyamatai), felelősségük, beszámolási kötelezettségük. Ezek és az ESG kapcsán megjelenő jogszabályok, ajánlások, elvárások szerint meghatározásra és kialakításra kerülnek a belső szabályozások, riportolási útvonalak, valamint a bizottságok és vezető testületek, illetve a belső kontroll funkciók ESG szerinti hatáskörei és feladatai. 2022 közepére kialakításra kerül egy ESG reporting, 2023-ra pedig az ESG kockázatok implementálása a fedezetértékelési módszertanba.

OTP Csoport Korrupcióellenes Politika

A Merkantil Bank Zrt., a Merkantil Bérlet Kft., a NIMO 2002 Kft., az SPLC Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban a jelen alfejezetben: „Merkantil csoport”) az OTP Csoport tagjaként elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. A Merkantil csoport tagjai és vezetői zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben.

A Korrupcióellenes Politika az OTP csoportra érvényes Korrupcióellenes Politika implementációja, melynek rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak, valamint a Wolfsberg Csoport Korrupcióellenes Kézikönyvének megfelelően kerültek kialakításra.

A Korrupcióellenes Politika célja, hogy meghatározza a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységének elveit, azonosítsa a korrupció veszélyének különösen kitett területeket, illetve, hogy alapdokumentumként szolgáljon a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységéhez a szükséges szabályozói dokumentumok kialakítása, valamint az érintett munkatársak korrupcióellenes tevékenysége során.

A Korrupcióellenes Politikában foglalt rendelkezések a Merkantil csoport Etikai Kódexének rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.

OTP Csoport Szankciós Politika

A Merkantil Bank Zrt. az OTP Bankcsoport tagjaként elkötelezett abban, hogy betartsa azokat a nemzetközi szankciós rendelkezéseket, melyeket a nemzeti jogszabályok írnak elő, valamint nemzetközi szervezetek és egyes államok hatóságai bocsátottak ki.

A Merkantil Bank jó hírneve sérelmének (reputációs kockázat) elkerülése érdekében a Merkantil Bank különös figyelemmel jár el az olyan számlakapcsolatok és ügyletek létesítése során, amikor az ügylet tárgya és/vagy az ügyletben szereplő felek szankciós korlátozás alá esnek vagy reputációs szempontból szenzitívnek minősülnek.

OTP Csoport védelmi iparral kapcsolatos Politika

Az OTP Bankcsoport elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt, valamint tiszteletben tartja és támogatja az emberi jogoknak a nemzetközi egyezményekben rögzített védelmét és a proliferáció elleni nemzetközi erőfeszítéseket. Ennek megfelelően az OTP Bankcsoport törekszik arra, hogy ne vegyen részt olyan finanszírozásban és kereskedelmi tranzakcióban, amelyhez kapcsolódó árukat katonai konfliktusokban, vagy az emberi jogok egyéb megsértésében használhatnak fel.

A védelmi iparral kapcsolatos Politika az OTP csoportra érvényes védelmi iparral kapcsolatos Politika implementációja.

Az OTP Bankcsoport a fegyvergyártáshoz és kereskedelemhez kapcsolódó finanszírozások esetében különös figyelemmel jár el.

Jogi tudnivalók

Szerzői jog

A Merkantil Bank Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése ( így pl. logók, jelek, védjegyek fotók, elrendezés, design, módszerek, technológiák termékek és folyamatok) szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Merkantil Bank Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
A honlapon a felhasználók olyan linkeket is találhatnak, amelyek más, nem a Merkantil Bank Zrt. által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A Bank nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget elhárít. Az ezeken található szövegek, logók, védjegyek, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, design, módszerek, technológiák termékek és folyamatok a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezik vagy használati jogára engedéllyel rendelkeznek és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek és egyéb szellemi-vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.


A személyes adatok és a banktitok védelme

A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Bérlet Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak szerint, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli az Adatvédelmi Tájékoztatókban rögzített módon.

A Merkantil Bank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára és a vele kötött szerződéseikre vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Bérlet Kft. részére hozzáférhetővé vált elektronikus úton küldött valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


Információk

A Merkantil Bank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek. A részletes feltételeket a vonatkozó Hirdetmények, Tájékoztatók, Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzatok tartalmazzák, melyeket megtekinthet a Dokumentumtárban.

A Merkantil Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Impresszum

Szolgáltató: Merkantil Bank Zrt.

Tevékenységi engedély száma és kelte:

  • I-2729/2002 (2002. december 19.)
  • 978/1997/F. (1997. november 26.)

Elnök-vezérigazgató: Dr. Utassy László
Székhely: 1138 Budapest, Föveny utca 4-6.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041465
Adószám: 10433748-2-44
GIIN azonosító: UH5299.00001.ME.348

Tel.: 06-1- 268-68-68
Kérdések, vélemények: informacio@merkantil.hu

Házirend

Magatartási szabályok a Merkantil Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, épületeiben