Etikai kódex, jogi tudnivalók, impresszum

A honlap (a www.merkantil.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Etikai tájékoztatás

Az OTP Bankcsoport - melynek fontos tagja a Merkantil Bank, illetve annak leányvállalatai  - mára Magyarország és a közép-kelet-európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője. Eddigi sikereink alapja és jövőnk záloga az ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokban keresendő.

Az OTP Csoport működésében kiemelt jelentőségű a részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Csoport vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

A Merkantil Bank Zrt., a Merkantil Bérlet Kft., a NIMO 2002 Kft., az SPLC Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban a jelen alfejezetben: „Merkantil Csoport”) Etikai Kódexe a Merkantil Csoport, illetve a Merkantil Csoporttal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmaz meg az etikus üzleti működésről, a Merkantil Csoport értékeinek védelme érdekében.

A Merkantil csoport Etikai Kódexe az OTP csoportszintű Etikai Kódex alapján készült a Merkantil csoport tagjaira vonatkozóan.


Etikai Bejelentési Rendszer

A Merkantil csoport az Etikai Kódexében meghatározott értékek vélt vagy valós megsértésének bejelentésére, a bejelentések kezelésére alkalmas rendszert (továbbiakban: etikai bejelentési rendszer) hozott létre.


Compliance Politika

Az OTP Bankcsoport a jogszabályok előírásaival, a nemzetközi és európai pénzügyi felügyeleti hatóságok iránymutatásaival, valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó ajánlásával összhangban biztosítja a Bankcsoport, jogszabályi és belső szabályzati megfelelőségét, a megfelelőségi kockázatok azonosítását és kezelését.

A Compliance Politika az OTP csoportra érvényes Compliance Politika implementációja.

A Merkanti Bank Zrt. Compliance politikájának célja, hogy összefoglalja a Merkantil Bank Zrt. megfelelőségével kapcsolatos alapelveket, kijelölje a független compliance tevékenység fő irányvonalát, amelyek együttesen meghatározzák, elősegítik és támogatják a Bank megfelelő, törvényes, biztonságos és prudens működését.


OTP Csoport Korrupcióellenes Politika

A Merkantil Bank Zrt., a Merkantil Bérlet Kft., a NIMO 2002 Kft., az SPLC Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban a jelen alfejezetben: „Merkantil csoport”) az OTP Csoport tagjaként elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. A Merkantil csoport tagjai és vezetői zéró toleranciát hirdettek a vesztegetés, a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben.

A Korrupcióellenes Politika az OTP csoportra érvényes Korrupcióellenes Politika implementációja, melynek rendelkezései a hatályos korrupcióellenes hazai és nemzetközi jogszabályoknak, valamint a Wolfsberg Csoport Korrupcióellenes Kézikönyvének megfelelően kerültek kialakításra.

A Korrupcióellenes Politika célja, hogy meghatározza a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységének elveit, azonosítsa a korrupció veszélyének különösen kitett területeket, illetve, hogy alapdokumentumként szolgáljon a Merkantil csoport korrupcióellenes tevékenységéhez a szükséges szabályozói dokumentumok kialakítása, valamint az érintett munkatársak korrupcióellenes tevékenysége során.

A Korrupcióellenes Politikában foglalt rendelkezések a Merkantil csoport Etikai Kódexének rendelkezéseivel együtt alkalmazandók.


OTP Csoport Szankciós Politika

A Merkantil Bank Zrt. az OTP Bankcsoport tagjaként elkötelezett abban, hogy betartsa azokat a nemzetközi szankciós rendelkezéseket, melyeket a nemzeti jogszabályok írnak elő, valamint nemzetközi szervezetek és egyes államok hatóságai bocsátottak ki.

A Merkantil Bank jó hírneve sérelmének (reputációs kockázat) elkerülése érdekében a Merkantil Bank különös figyelemmel jár el az olyan számlakapcsolatok és ügyletek létesítése során, amikor az ügylet tárgya és/vagy az ügyletben szereplő felek szankciós korlátozás alá esnek vagy reputációs szempontból szenzitívnek minősülnek.


OTP Csoport védelmi iparral kapcsolatos Politika

Az OTP Bankcsoport elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt, valamint tiszteletben tartja és támogatja az emberi jogoknak a nemzetközi egyezményekben rögzített védelmét és a proliferáció elleni nemzetközi erőfeszítéseket. Ennek megfelelően az OTP Bankcsoport törekszik arra, hogy ne vegyen részt olyan finanszírozásban és kereskedelmi tranzakcióban, amelyhez kapcsolódó árukat katonai konfliktusokban, vagy az emberi jogok egyéb megsértésében használhatnak fel.

A védelmi iparral kapcsolatos Politika az OTP csoportra érvényes védelmi iparral kapcsolatos Politika implementációja.

Az OTP Bankcsoport a fegyvergyártáshoz és kereskedelemhez kapcsolódó finanszírozások esetében különös figyelemmel jár el.

Jogi tudnivalók

Szerzői jog

A Merkantil Bank Zrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése ( így pl. logók, jelek, védjegyek fotók, elrendezés, design, módszerek, technológiák termékek és folyamatok) szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Merkantil Bank Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
A honlapon a felhasználók olyan linkeket is találhatnak, amelyek más, nem a Merkantil Bank Zrt. által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A Bank nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget elhárít. Az ezeken található szövegek, logók, védjegyek, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, design, módszerek, technológiák termékek és folyamatok a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezik vagy használati jogára engedéllyel rendelkeznek és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek és egyéb szellemi-vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.


A személyes adatok és a banktitok védelme

A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Bérlet Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak szerint, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli az Adatvédelmi Tájékoztatókban rögzített módon.

A Merkantil Bank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára és a vele kötött szerződéseikre vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Bérlet Kft. részére hozzáférhetővé vált elektronikus úton küldött valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


Információk

A Merkantil Bank Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek. A részletes feltételeket a vonatkozó Hirdetmények, Tájékoztatók, Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzatok tartalmazzák, melyeket megtekinthet a Dokumentumtárban.

A Merkantil Bank Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Impresszum

Szolgáltató: Merkantil Bank Zrt.

Tevékenységi engedély száma és kelte:

  • I-2729/2002 (2002. december 19.)
  • 978/1997/F. (1997. november 26.)

Elnök-vezérigazgató: Dr. Utassy László
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 8.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-041465
Adószám: 10433748-2-44
GIIN azonosító: UH5299.00001.ME.348

Tel.: 06-1- 268-68-68
Fax: 06-1- 268-68-80
Kérdések, vélemények: informacio@merkantil.hu