Folyószámla - vezetés

Szerződéskötéssel kapcsolatos általános tudnivalók

A szerződéskötéshez / számlanyitáshoz benyújtandó dokumentumok


A Folyószámla-vezetéshez kapcsolódó Hirdetmények, Tájékoztatók, Üzletszabályzatok, valamint a szerződéskötés alkalmával kitöltendő nyomtatványok letölthetők a Kapcsolódó dokumentumok alatt.


Szerződéskötéssel kapcsolatos általános tudnivalók

Kérésére - a bankszámlaszerződés alapján - külön célra szolgáló, elkülönített számlákat is nyitunk a pénzforgalmi bankszámla mellett (pl. vállalkozása bizonyos egysége vagy tevékenysége pénzforgalmának elkülönítésére.)

A számlaszerződés aláírására a személyesen - személyazonosító okmánnyal együtt - jelenlevő számlatulajdonos (egyéni vállalkozó), illetve a számlatulajdonos(ok) képviseletére meghatározott személy(ek) jogosult(ak).

Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak, a szerződés aláírása után azonnal működőképes az újonnan megnyitott bankszámla


A szerződéskötéshez / számlanyitáshoz benyújtandó dokumentumok

1. Lakossági ügyfelek esetén:

Magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

A Pmt. szerint a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre kötelezett ügyfelek esetén:

  • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, már bejegyzett jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a cégbejegyzés igazolása - a bejegyzésről szóló cégbírósági végzéssel, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
  • Ha az érvényes jogszabályi rendelkezések szerint a jogi személy létrejöttéhez nem a cégbíróság, hanem valamely más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges, akkor a számlanyitáskor ennek megtörténtét szintén 30 napnál nem régebbi okirattal kérjük igazolni.
  • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, de még be nem jegyzett cégek esetén a cégbíróság által kiadott tanúsítvánnyal történő igazolás arról, hogy benyújtották a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmet.
  • A későbbi bejegyzés megtörténtéről a cégbírósági végzés bemutatásával haladéktalanul tájékoztatni kell a számlavezetőt.
  • Közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződés, illetve alapító okirat, alapszabály.
  • A cégbejegyzésre kötelezett ügyfeleknek be kell nyújtaniuk a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány(ok)at is vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintá(ka)t.
  • Cégbírósági bejegyzésre kötelezett, de még be nem jegyzett cégek esetén a Jogi személynek a bankszámlanyitáskor be kell mutatnia a KSH által kiadott egységes statisztikai számjelről szóló igazolást, illetve amennyiben vállalkozásának - tevékenységével összefüggésben - adót kell fizetnie az adóhatóság részére, úgy a pénzforgalmi bankszámla megnyitásakor be kell jelentenie a Banknak a NAV általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot, vagy az ezeket is igazoló tanúsítványt.

Szükséges dokumentumok egyéni vállalkozók esetén:

  • Vállalkozói igazolvány (ha ez szükséges a vállalkozói tevékenység végzéséhez) vagy a tevékenység végzését lehetővé tevő egyéb okirat és adószám.

Szükséges dokumentumok ügyvédi irodák és ügyvédek esetén:

  • Ügyvédi Kamara által történt nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

Szükséges dokumentumok a nyilvántartásba vételre nem kötelezett ügyfelek esetén:

  • A számlanyitáshoz szükséges, a szervezet alapítását igazoló dokumentum megléte, amely tartalmazza a bankszámla felett rendelkezők körét és a rendelkezés módját, valamint az adószám, amennyiben a szervezet adóköteles tevékenységet is folytat.
Kapcsolódó dokumentumok
Folyószámla-vezetés