FOGYASZTÓI GÉPJÁRMŰ-FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSEK FORINTOSÍTÁSA

Kiknek a szerződését forintosítják most?

A Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Car Zrt. (továbbiakban: pénzügyi intézmény) fogyasztókkal kötött deviza alapú élő gépjármű-finanszírozási (kölcsön illetve pénzügyi lízing) szerződéseit érinti a forintosítás. Ezekre a korábbi elszámolás vonatkozott ugyan, de a forintosítás még nem.


Érinti-e a lezárt (követelés fennmaradása nélkül megszűnt) finanszírozási szerződéseket a forintosítás?

Nem érinti.


Milyen határidővel küldi meg a finanszírozó az értesítést?

A pénzügyi intézményeknek legkésőbb 2015. december 15-ig kell a szerződések módosítására vonatkozó ajánlatukat a főadósok részére tértivevényes levélben postára adni. Felmondott ügyletek esetén legkésőbb 2016. január 31-ig kell postára adni a forintra átváltásról szóló értesítést.


Hirdetmény a levelek kiküldését követően, annak teljesítéséről

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Merkantil Bank Zrt. és a Merkantil Car Zrt a devizaalapú fogyasztói kölcsön- illetve lízingszerződések forintra átváltáshoz kapcsolódó forintosítást és szerződésmódosítási ajánlatokat elkészítette, és a módosított rendelkezések szövegét tértivevényes levélben 2015. december 10.  időponttal bezárólag valamennyi érintett főadósnak postára adta.

Az erről szóló részletes tájékoztatónk: „KÖZZÉTÉTEL A DEVIZAALAPÚ FOGYASZTÓI KÖLCSÖN- ÉS LÍZINGSZERZŐDÉSEK FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ LEVELEK KIKÜLDÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL” című hirdetmény.


Kik kapják meg a levelet?

A levelet a pénzügyi intézmény a főadósnak küldi meg. Amennyiben a főadós értesítési címe megváltozott és ezt még nem jelezte a finanszírozónak, 2015. október 31-ig írásban kell ezt megtennie a pénzügyi intézmény felé.


Mit tartalmaz a levél?

Az adósoknak küldött levélnek tartalmaznia kell többek között a lejárt és a még nem esedékes követelés összegét forintban és devizában, az elengedett követelés összegét, a kamat mértékét, a forintra váltás értéknapját és árfolyamát, szerződésmódosítás hiányában a 2015. augusztus 19-én a jegybank által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam alapján fizetendő esedékes törlesztőrészleteket, valamint a szerződésmódosítás hatálybalépésének napjától hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatot.


Mi a teendő a levél kézhezvételét követően?

Amennyiben elfogadja a forintosítást, akkor nincs teendője, a szerződése a leírtaknak megfelelően módosul, a levélben meghatározott összeget kell a továbbiakban fizetnie. Amennyiben nem szeretné, hogy forintosítsák a hitelét, kérelmét a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatja be. A szerződése felmondására is lehetősége van díj-, költség- és jutalékmentesen, de csak a kézhezvételtől számított 30 napon belül.A szerződésmódosítási ajánlat elutasítása esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell azt, hogy Ügyfelünk a forintosítást célzó szerződésmódosításhoz nem járul hozzá. Több adós esetén e nyilatkozatok megtételére kizárólag az adóstársak együttes, egybehangzó nyilatkozatával van mód.


Milyen árfolyamon váltják át a hiteleket?

2015. augusztus 19-i piaci devizaárfolyamon történik a hitelek átváltása. A pénzügyi intézmények elengedik a tartozás azon részét, amennyivel a 2015. augusztus 19-i devizaárfolyam magasabb, mint a devizaalapú jelzáloghitelek év eleji forintosításánál alkalmazott devizaárfolyam. Ilyen módon az érintett hitelesek a jelzáloghitelesekkel azonos helyzetbe kerülnek, amely egy tipikus svájci frank hiteles esetén svájci frankonként 31 forint tehercsökkenést jelent.


Mikortól kell az alacsonyabb törlesztőrészleteket fizetni?

A szerződés módosításának hatálya a 2015 novemberében fizetendő törlesztő-részlet esedékességének napjára, de legkésőbb 2015. december 1-jére áll be, tehát ekkortól már az új törlesztőrészlet kell fizetnie.


Van-e lehetőség a futamidő rövidítésére?

Igen, lehetősége van a szerződés futamidejének rövidítését kezdeményezni, ezt a szerződésmódosításra vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követő 60. napig díjmentesen teheti meg.


Tőketartozás miért emelkedett?

A 2014. évi XXXVIII. és XL. törvény által előírt elszámoló levélben közölt tőketartozás - az elszámolási értesítőben a megküldött kimutatásokkal való összehasonlíthatóság elősegítése miatt - nem tartalmazta a hátralévő tőketartozásra jutó  árfolyamkülönbözet összegét, mely az aktuális deviza árfolyam alakulásának függvényében folyamatosan változik.

Társaságunk a szerződésében meghatározott időközönként megküldött számlalevelekben rendszeresen tájékoztatja az Adósokat a hátralévő, még nem esedékes tőketartozásról és az arra jutó, aktuális MNB árfolyamon számított árfolyamkülönbözet összegéről, melyek együttes összege adja a teljes tőketartozás forintban kifejezett összegét. A forintosítás során a teljes tőketartozás (hátralévő, még nem esedékes tőketartozás és az arra jutó árfolyamkülönbözet) összege a 256,47 CHF/HUF árfolyamon került meghatározásra.


Fix törlesztőrészletű, változó futamidejű szerződés esetén miért emelkedett a tőketartozás?

A forintosítást megelőzően a fix törlesztőrészletű, devizaalapú, változó futamidejű konstrukciójú szerződések esetében az Adós a futamidő megváltozása mellett mentesült a részlet összegén felül fizetendő törlesztőrészlet-különbözet terhe alól. A futamidő az Általános Szerződési Feltételek  szerint számított kamat- és árfolyamváltozás függvényében módosult oly módon, hogy a havi törlesztőrészletek összege nem, csak a száma változott. A törlesztőrészletek tőke-kamat megoszlása a futamidő alatt folyamatosan változott, a havi kamat- és árfolyamkülönbözet függvényében a kamat és a hátralévő tőketartozás és futamidő is újraszámítódott. Az Általános Szerződési Feltételek szerint számított kamat- és árfolyamváltozás miatt keletkezett törlesztőrészlet-különbözet összege havonta a havi törlesztőrészlet tőketartalmának terhére (vagy javára) került elszámolásra, azaz a kamat- és árfolyamkülönbözet összege havonta tőkésítésre került és az Adós hátralévő tőketartozását és futamidejét növelte vagy jóváíró jellegű kamat- illetve árfolyamkülönbözet esetén csökkentette. Az így megváltozott új tőketartozás figyelembevételével havonta újraszámolásra került a hátralévő törlesztőrészletek tőke/kamat megbontása és a futamidő.

A 2014. évi XXXVIII. és XL. törvény által előírt elszámoló levélben közölt tőketartozás - az elszámolási értesítőben a megküldött kimutatásokkal való összehasonlíthatóság elősegítése miatt - nem tartalmazta a hátralévő tőketartozásra jutó  árfolyamkülönbözet összegét, mely az aktuális deviza árfolyam alakulásának függvényében folyamatosan változik.

Társaságunk a szerződésében meghatározott időközönként megküldött számlalevelekben rendszeresen tájékoztatja az Adósokat a hátralévő, még nem esedékes tőketartozásról és az arra jutó, aktuális MNB árfolyamon számított árfolyamkülönbözet összegéről, melyek együttes összege adja a teljes tőketartozás forintban kifejezett összegét.

A forintosítás során a teljes tőketartozás (hátralévő, még nem esedékes tőketartozás és az arra jutó árfolyamkülönbözet) összege a 256,47 CHF/HUF árfolyamon került meghatározásra.


Milyen esetben emelkedhet meg a törlesztőrészlet?

Az új törlesztőrészlet kizárólag akkor lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg számtani átlagának 115%-a, ha a devizalapú kölcsönszerződés futamideje eléri a 12 évet, valamint nem lehet több, mint a 2015. december 1. napját megelőző három hónapban fizetendő összeg 125%-a, kivéve, ha az ügyfél maga kéri a szerződése futamidejének rövidítését.


A halasztott tőketörlesztésű szerződéseket hogyan érinti a forintosítás?

A halasztott tőketörlesztésű finanszírozási szerződések esetében a futamidő végén megemelkedő tartozásokat úgy küszöböli ki a törvény, hogy a forintosított szerződések egységesen annuitásosak lesznek. Ez azt jelenti, hogy az egyes törlesztőrészleteket egyenlő arányban osztják szét a futamidő alatt.


Milyen jogszabály alapján történik meg a forintosítás?

A vonatkozó jogszabály címe: 2015. évi CXLV. törvény egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről


PANASZKEZELÉS

Ha a fogyasztó

a) a Merkantil Banktól / Merkantil Cartól 2015. december 15-éig nem kapta meg a 2015. évi CXLV törvény szerinti szerződésmódosításról vagy forintkövetelésre átváltásról szóló, valamint az azzal összefüggő dokumentumokat, vagy
b) vitatja a devizaalapú kölcsönszerződésből eredő követelés forintra történő átváltása számítását, a kamat számítását vagy az új törlesztő részleteket tartalmazó táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét,panaszt kizárólag írásban terjeszthet elő a Merkantil Bank Zrt./ Merkantil Car Zrt. felé.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (Merkantil Bank Zrt. /Merkantil Car Zrt. részére postacím 1365 Budapest, Pf. 676), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségünkben (személyesen vagy más által átadott irat útján a nyitvatartási idő alatt), vagy megküldheti faxon(+36 1 268-6880), illetve elektronikus úton (e-mail: informacio@mail.merkantil.hu).

A fentiek szerinti, valamint az ahhoz kapcsolódó, forintra átváltással összefüggésben előterjesztett egyéb tárgyú panaszt a Merkantil Bank Zrt. / Merkantil Car Zrt. az annak beérkezését követő 60 napon belül köteles megválaszolni.

Jogorvoslati lehetőség a panasz elutasítása esetén:

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.