Tájékoztató a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratóriumról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020.március 18-án kihirdetett 47/2020. (III.18) számú Kormány rendelet alapján Önök a Bankkal 2020.03.18. napján huszonnégy órakor fennálló és ezen időpontig folyósított lakossági és vállalkozói kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből (a továbbiakban: Szerződésekből) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére 2020. december hónap 31. napjáig terjedő időtartamra automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot (fizetési moratóriumot) kapnak, így a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeiket, így a törlesztőrészletek, lízingdíjrészletek, törlesztőrészlet- és lízingdíjrészlet különbözetek és az esetleges díjak összegét - nem kell megfizetniük.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje 2020. december 31. napjáig meghosszabbodik.

Magyar Lízingszövetség: Amit a fizetési moratóriumról tudni érdemes (tájékoztató videó).


A fizetési moratóriumról

Amennyiben Önök élni kívánnak a fizetési moratóriummal, nincs további teendőjük.

A fizetési moratórium lejáratát követően a fizetési moratórium lehetőségének igénybevétele miatt az Önök által havonta fizetendő törlesztőrészletek / lízingdíjrészletek összege nem fog növekedni, ami a Szerződés futamidejének a moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra.

A fizetési moratórium ideje alatt a Szerződés alapján fennálló tőketartozás nem csökken és az eredeti szerződési feltételek szerinti ügyleti kamattal kamatozik tovább.

A fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített törlesztőrészletek részét képező ügyleti kamat tartozás összegével a fennálló tőketartozásuk - sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően – nem fog növekedni.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott ügyleti kamatokat a moratórium lejártát követő hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt kell majd Önöknek megfizetniük, évente egyenlő részletekben úgy, hogy a meg nem fizetett ügyleti kamat nem kerül tőkésítésre és az ezen ügyleti kamattal növelt havi törlesztő részletek összege sem lehet magasabb az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegénél, amennyiben a Bankkal Önök eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek. Ezen okból a moratórium idejéből következő futamidő hosszabbításon túli további futamidő emelésre is sor kerül annak érdekében, hogy az Önök törlesztőrészlete ne emelkedjen az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege fölé a meghosszabbított futamidő alatt sem.

A fentebb ismertetett kamatra vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra a moratórium alatt esedékessé váló díjakra is.


Hány hónappal növekedhet meg a futamidő?

Példaként a következő szerződéses paraméterek esetén az eredeti szerződéses feltételek szerinti futamidő tartama és a törlesztőrészlet összege az alábbiak szerint változik a fizetési moratórium következtében:

Finanszírozási konstrukció: Zártvégű pénzügyi lízing
Finanszírozás devizaneme: Magyar forint (HUF) alapú
Finanszírozott összeg: 2 500 000Ft
Eredeti futamidő: 77 hónap
Eltelt futamidő a fizetési moratórium kezdő időpontjáig: 39 hónap
Az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott teljes éves induló ügyleti kamat mértéke: 8,37%
THM: 8,70%
Eredeti szerződési feltételek szerinti havi törlesztőrészlet összege: 42 073 Ft
Fizetési moratórium kezdő időpontjában fennálló teljes tőke tartozás összege: 1 400 193 Ft
Fizetési moratórium időtartama alatt esedékes kamat tartozás összege: 87 897 Ft
Eredeti szerződési feltételek szerint hátralévő futamidő tartama: 38 hónap (utolsó hónap: 2023. május)
Fizetési moratórium időtartama: 9 hónap
Fizetési moratórium következtében hátralévő futamidő tartama: 50 (38+9+3) hónap (utolsó hónap: 2024. május)
Fizetési moratóriumot követően a meghosszabbított futamidő alatt fizetendő havi törlesztőrészlet összege: 41 529 Ft

Mit kell tenni, ha nem kívánnak élni a fizetési moratóriummal?

A fizetési moratórium nem érinti az Önök azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsenek a moratórium időtartama alatt is, mely jogukkal élhetnek valamennyi a Bankkal fennálló Szerződésükre kiterjedően, vagy az egyes, Önök által megjelölt Szerződés(ek) tekintetében.

A törlesztőrészletek / lízingdíjrészletek pontos összegéről a Végleges Fizetési ütemezés elnevezésű dokumentumból, míg a törlesztőrészlet- / lízingdíjrészlet-különbözet összegéről az Önöknek megküldendő számlalevélből tájékozódhatnak, továbbá e-mail-en az informacio@mail.merkantil.hucímre küldött üzenet megküldésével, vagy a Bank Call Centerén keresztül (+36 1 268-6868) is szerezhetnek minderre vonatkozó megfelelő információt.


FONTOS tudnivalók

1. a törlesztőrészletek / lízingdíjak további fizetéséről

 • Az eredeti szerződéses feltételek szerinti, a Végleges Fizetési Ütemezésben foglalt átutalásuk és befizetésük – bármiféle egyéb, aktív közreműködésük nélkül is, így az esetben is, ha az eredeti szerződési feltételek szerint törlesztésről a Bankot nem tájékoztatják – azt jelenti, hogy az átutalt vagy befizetett adott törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet tekintetében Önök a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánták igénybe venni.
 • Amennyiben Önök az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánnak a Végleges Fizetési Ütemezésben foglaltak szerint teljesíteni, azonban a fizetési moratórium időtartama alatt mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joguk van,e joguk pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez, így pl. tájékoztatás megtételéhez, és e joguk gyakorlására tekintettel a fizetési késedelem következményei (így különösen késedelmi kamat, felszólítás, felmondás stb.) Önökkel szemben nem kerülnek alkalmazásra.


2. a törlesztőrészlet- / lízingdíjrészlet-különbözet összegének fizetéséről

 • Az eredeti szerződéses feltételek szerinti a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegéről havonta vagy negyedévente küldünk értesítést Önöknek számlalevél formájában. Ha Önök úgy döntenek, hogy a Végleges Fizetési Ütemezésben foglalt törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet mellett a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet fizetésére sem kívánják igénybe venni a fizetési moratóriumot, arról Önöknek tájékoztatni szükséges a Bankot, a lentebb található "Tájékoztató az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésről” elnevezésű tájékoztatás megküldésével, hogy a szerződésükben foglalt gyakorisággal megküldhessük Önöknek az aktuálisan fizetendő törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegéről a számlalevelet.
 • Amennyiben Önök az aktuális törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összegét az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánják teljesíteni, azonban a fizetési moratórium időtartama alatt mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joguk van, e joguk pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez, így pl. tájékoztatás megtételéhez, és e joguk gyakorlására tekintettel a fizetési késedelem következményei (így különösen késedelmi kamat, felszólítás, felmondás stb.) Önökkel szemben nem kerülnek alkalmazásra.


3. a csoportos beszedési megbízásról

 • A Bank a fizetési moratórium ideje alatt a csoportos beszedések jogával nem él, így amennyiben Önök a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeiket változatlanul csoportos beszedési megbízás útján kívánják teljesíteni, a csoportos beszedés újra indításához Önöknek tájékoztatni szükséges a Bankot, a lentebb található "Tájékoztató az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésről" elnevezésű tájékoztatás megküldésével.
 • Csoportos beszedés újra indítására vonatkozó tájékoztatásuk esetén is, amennyiben Önöknek a csoportos beszedéssel érintett számlájukon nem áll rendelkezésre az esedékes törlesztőrészlet/lízingdíjrészlet és/vagy a törlesztőrészlet-/lízingdíjrészlet-különbözet összege, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba, a továbbiakban a Bank a fizetési moratórium ideje alatt a csoportos beszedések jogával nem él. A csoportos beszedés folytatását bármikor újból kérhetik, mely esetben újabb Tájékoztatást szükséges megküldeniük, tájékoztatva a Bankot, hogy a fizetési moratóriummal nem kívánnak élni.
 • Amennyiben Önök a csoportos beszedés újra indítására vonatkozóan korábban tájékoztatták Bankunkat és a csoportos beszedéssel érintett számlájukon rendelkezésre áll a beszedéshez szükséges fedezet, azonban még sem kívánnak az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni, úgy a "Tájékoztatás csoportos beszedés visszavonásáról" elnevezésű nyilatkozatot szükséges Bankunknak megküldeniük, mely tájékoztató kizárólag a 47/2020 (III.18.) számú Kormány rendeletben biztosított fizetési moratórium időtartamára vonatkozik, a moratórium lejártát követően esedékessé váló törlesztéseket a korábban megadott felhatalmazásuk alapján a Merkantil Bank Zrt továbbra is jogosult beszedni. A felhatalmazás visszavonására, módosítására számlavezető bankjuknál van lehetőségük.


4. a nyíltvégű pénzügyi lízing szerződésekről

 • Nyíltvégű pénzügyi lízing szerződésnél a szolgáltatásra vonatkozó havi lízingdíjról a Bank számlát állít ki az esedékességet megelőzően, és megküldi Önöknek (megfelelően a 2020.03.19-ét megelőzően kiállított  lízingdíj számlák esetében is).
 • Amennyiben Önök a Nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés tekintetében nem kívánnak élni a fizetési moratórium lehetőségével a „Tájékoztató az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésről” elnevezésű tájékoztató megküldésével jelezzék ezt Bankunknak.


5. a biztosításról

 • Ha Önök a finanszírozási szerződés megkötésekor olyan casco biztosítási konstrukciót választottak, illetve a finanszírozási szerződés megkötését követően olyan, a Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, melynek díja a törlesztő részletekkel egyidejűleg, de külön díjtételként fizetendő (integrált gépjármű casco, illetve törlesztő részlet biztosítás), a biztosítási fedezet csak akkor marad fenn a moratórium alatt, amennyiben annak díját továbbra is megfizetik, ugyanis ezeknél a biztosításoknál a biztosítási díjat a Bank – a törlesztő részletekkel egyidejűleg – csak beszedi és automatikusan továbbítja az arra jogosult biztosító felé.
  • Amennyiben Önök a biztosítás esedékes díját nem fizetik, a biztosítási fedezet a biztosító által meghatározott feltételekkel megszűnik. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy a biztosítási díjak fizetéséről a moratórium fennállása alatt is gondoskodni szíveskedjenek!
  • Amennyiben a biztosítási díj fizetésének hiányában a finanszírozott gépjárműre kötött casco biztosítás szűnne meg, a Bank fenntartja a jogát, hogy – mint a biztosítási fedezet fenntartásában érdekelt fél – az ügyfél helyébe lépjen és a biztosítás díját helyette megfizesse. Ebben az esetben a moratórium lejártát követően a Bank jogosult követelni az ügyfél helyett megfizetett biztosítási díjak és az azokra jutó kamatok összegét.
 • Ha Önök a finanszírozási szerződés megkötésekor olyan, a Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, melynek díja a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatás díjától nem különíthető el (beépített gépjármű casco, illetve beépített termelőeszköz vagyonbiztosítás), akkor a biztosítási fedezet a moratórium ideje alatt abban az esetben is fennáll, ha Önök a moratórium lehetőségével élve nem fizetik a törlesztő részleteket, ugyanis a biztosítás díját a Bank – az adott biztosítási konstrukciótól függően – már a szerződéskötéskor a teljes futamidőre megfizette, vagy a moratórium alatt az Önök fizetésétől függetlenül továbbra is rendszeresen teljesíti a biztosító felé.
  • Amennyiben Önök beépített cascoval kötötték meg a személy- vagy kishaszon-gépjármű finanszírozási szerződésüket és élnek a moratóriummal, akkor a Bank a moratóriumot követő futamidő hosszabbítást úgy állapítja meg, hogy az új törlesztő részletek az Önök számára a moratórium alatt összegyűlt kamatok elszámolása miatt se jelentsenek nagyobb terhet, mint a moratóriumot megelőző törlesztő részletek. A beépített casco biztosítás tehát a moratórium utáni elszámolás módjában nem okoz változást.
  • Amennyiben Önök beépített termelőeszköz vagyonbiztosítással kötötték meg a finanszírozási szerződésüket és élnek a moratóriummal, akkor a szerződés szerinti futamidő leteltekor a biztosítási fedezet automatikusan megszűnne, miközben a moratórium miatt a finanszírozási szerződés – a jogszabály erejénél fogva – automatikusan meghosszabbodik. Annak érdekében, hogy a futamidő hosszabbítás időtartamára se maradjon a termelőeszköz biztosítási fedezet nélkül, a Bank az eredeti fedezetet nyújtó biztosítónál kezdeményezi a biztosítás meghosszabbítását. A hosszabbításért fizetendő biztosítási díjat a moratórium megszűnését követően a Bank az eredeti szerződéses feltétekkel megfinanszírozza és annak költségét beépíti a fizetendő törlesztő részletekbe. A Bank egyúttal a futamidő hosszabbítást úgy állapítja meg, hogy az új törlesztő részletek az Önök számára a moratóriumot megelőzőekhez képest se jelentsenek nagyobb terhet.
 • Ha Önök élnek a hiteltörlesztési moratóriummal és a finanszírozási szerződés megkötésekor akár a Bank által kötött csoportos biztosításhoz csatlakoztak, akár attól függetlenül, saját maguk kötöttek biztosítást a Groupama Biztosítónál, akkor kárbejelentési szándékukat kérjük a Groupama Biztosító weboldalán szíveskedjenek a következő linkre kattintva: https://www.groupamadirekt.hu/wps/portal/irjon-nekunk megküldeni.

  A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük, hogy a megkeresés tárgyaként az „Általános információ kérése”-t, témakörként pedig a „Kárral, szolgáltatással kapcsolatos információ kérés”-t szíveskedjenek kiválasztani, valamint kérjük a saját kapcsolattartási adataikat is szíveskedjenek megadni.


6. a KHR felé történő adatátadás módosulása a fizetési moratóriumra való tekintettel

2020. március 18-án már fennálló fizetési késedelem esetén a késett napok száma a fizetési moratórium ideje alatt nem változik, ezért a fizetési moratórium alatt fizetési késedelem miatt a Bank nem ad át adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé.

Amennyiben a Bank Önöket a fizetési moratóriumot megelőzően arról értesítette, hogy fizetési késedelmük miatt adataikat a KHR részére 2020.03.18-t követően át fogja adni, a Bank ezen Önnek megküldött értesítése a fizetési moratórium miatt érvényét vesztette.

A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama vállalkozások esetén a 30 napos, fogyasztói szerződések esetén a 90 napos időtartamba nem számít bele).

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a késedelmes tartozás önkéntes rendezésének elmaradása a jövőbeni hitelfelvételi lehetőségeit jelentősen korlátozhatja. A fizetési moratórium ideje alatt is lehetőségük van a késedelmes tartozásuk önkéntes rendezésére.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő adattovábbítás feltételeiről és a késedelmes tartozás adatátadásának általánosságban vett következményeiről itt tájékozódhat.


Tájékoztatók (nyilatkozatok) az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítésről


Kérjük, hogy a kitöltött Tájékoztatót, vagy annak tartalmával megegyező Ön által írt tájékoztatót e-mailben, ha erre nincs lehetősége, akkor postai úton szíveskedjen megküldeni: e-mail: informacio@mail.merkantil.hu, postacím: 1365 Budapest, Pf.: 676

Tájékoztatás (nyilatkozatok) a csoportos beszedés visszavonásáról


Bankunk az Ön tájékoztatójának beérkezését, és annak feldolgozását követően SMS-ben küld visszajelzést.


Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Tájékoztatást a Bank ügyfélterében kifüggesztett, valamint a Bank honlapján (https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem) is megtalálható

- Általános Adatvédelmi Tájékoztató;
- Finanszírozási Adatkezelési Tájékoztató és a
- Finanszírozási Adatkezelési Tájékoztató Fizetési moratórium miatti kiegészítése tartalmazza.


Bankunk a jelen tájékoztatóját a Kormány rendelet alkalmazásának részletszabályai ismeretében folyamatosan frissíti!