Tájékoztató az Agrár-Fizetési moratóriumról

Tudnivalók és lehetőségek

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a fizetési moratórium részletes szabályairól

1. Milyen feltételek esetén élhet a fizetési moratórium lehetőségével?

Az alábbi agrártevékenységet folytató vagy alábbi agrártevékenység céljából létrejött kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződés szerinti adós és lízingbevevők – a továbbiakban: ügyfelek – élhetnek a 2022. szeptember 01. napjától kezdődő 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra szóló fizetési moratóriummal.

A fizetési moratóriumban az az ügyfél vehet részt,
a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át,
vagy
b) akinél a finanszírozás célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződések alapján már folyósított finanszírozásokra vonatkozik.

A fizetési moratóriumot nem veheti igénybe, amennyiben 2022. augusztus 31. napját megelőzően kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződése már megszűnt, függetlenül attól, hogy abból eredően tartozása áll fenn.

2. Mit kell tennie, ha élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével?

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nyilatkozat megküldésének határideje jogvesztő, a 2022. szeptember 15-e után érkezett nyilatkozatokat a Bank nem fogadja el.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Nyilatkozatot – a jogszabály előírásának megfelelően – személyesen bankfiókunkban, vagy a kitöltött és elektronikusan hitelesített aláírással ellátva e-mailben szíveskedjen átadni illetve eljuttatni Bankunk részére.

Vállalkozás esetén elektronikusan hitelesített aláírásnak fogadható el, ha a nyilatkozatán a vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, együttes cégjegyzési jog esetén képviselői elhelyezte(ték)

  • minősített elektronikus aláírását/aláírásukat, vagy
  • fokozott biztonságú elektronikus aláírását/aláírásukat, vagy
  • minősített elektronikus bélyegzőjét;
  • fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőjét.

Természetes személy, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő esetén, ha a nyilatkozatán elhelyezte

  • minősített elektronikus aláírását, vagy
  • fokozott biztonságú aláírását, vagy
  • az e-Személyihez tartozó minősített e-aláírását, vagy
  • elektronikus dokumentumhitelesítéssel l látta el (AVDH).

A hitelmoratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozata kizárólagosan a fentiek szerinti módon tehető meg, 2022. szeptember 15. napját követően nem módosítható.

3. Fizetési moratóriumból való kilépés

2022. szeptember 15-e után lehetősége van arra, hogy kilépjen a fizetési moratóriumból, de ha a kilépés mellett dönt, a döntése végleges, a fizetési moratóriumba vissza már nem léphet.

Ha Ön kilép a fizetési moratóriumból, akkor a törlesztési kötelezettsége a fizetési moratóriumból történő kilépés utáni első törlesztőrészlet illetve lízingdíjrészlet esedékességétől újraindul.

Késedelmek kezelése

Milyen tartozást jelent a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR)?

A bank a 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bek. alapján átadja a KHR részére azoknak

– a természetes személyeknek az adatait, akik

  • a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és
  • a minimálbérösszeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.

– természetes személynek nem minősülő személy adatait, amely aki a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.

Milyen következményekkel jár az adatok átadása a KHR részére?

Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, mely negatívan befolyásolhatja későbbi finanszírozási igényléseinek kimenetelét.

Hogyan kezeli a Bank a késedelmeket a fizetési moratórium ideje alatt?

A fizetési moratórium hatálya alatt a 2020. március 18-ig folyósított lízing-, és kölcsönszerződések törlésztőrészleteit a 2020. március 18. napján fennálló és a fizetési moratórium ideje alatt tartozásokat és azok kamatait, az ügyfeleknek nem szükséges fizetni, ezeket az összegeket a bank nem szedi be.

A fizetési moratórium alatt a késedelmes tartozás összegének és késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került. A KHR felé késedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás nem történik.