Általános tájékoztató a csoportos beszedési megbízásról

Társaságunknál 2005.11.24-től lehetőség nyílik a törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezésére. Ennek során az ügyfél által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével Társaságunk kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését.

Amennyiben csoportos beszedési megbízással szeretne ügyfelünk fizetési kötelezettségeinek eleget tenni a hitelkérelem benyújtásakor a márkakereskedőnél jelezze ezen szándékát, és adja meg a bankszámla számát és a bankszámlatulajdonos nevét. A hitelkérelem elfogadása után a kitöltött felhatalmazó levelet 3 példányban a márkakereskedőnél fogja megkapni. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát a márkakereskedésen keresztül kell visszajuttatni Bankunkhoz. A felhatalmazó levelet Társaságunk küldi tovább elfogadásra a terhelendő bankszámlát vezető pénzintézethez.

A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felső értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelező. Amennyiben mégis megad egy limitösszeget, kalkulálja bele az esetlegesen felmerülő kamat- illetve árfolyamkülönbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, hiszen azok beszedése a törlesztő részlettel egyidejűleg, egy összegben történik.
A számlavezető bank visszaigazolását követően a csoportos beszedésre csak a második törlesztő részlettől kerül sor. Az első törlesztő részletet a szerződés mellékleteként megküldött fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással szíveskedjen kiegyenlíteni.

Amennyiben már meglévő szerződésnél a futamidő során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történő törlesztésre, telefonon (268-6868) vagy írásban jelezze ezen szándékát Társaságunknál a bankszámlaszám és a bankszámlatulajdonos nevének megadásával. Társaságunk levélben vagy faxon megküldi a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámlatulajdonos által aláírt példányát Társaságunkhoz kell visszajuttatni. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a számlavezető bank által történt visszaigazolást követően esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az időközben esedékessé vált részletek kiegyenlítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön személyesen kívánja intézni a felhatalmazást, közvetlenül számlavezető bankjánál is benyújthatja azt. A felhatalmazáshoz szükséges ügyfélazonosító megegyezik az Ön szerződésének fizetési ütemezésében feltüntetett befizetési számlaszámmal, melyet kötőjel nélkül kérünk megadni.

Társaságunk a törlesztő részlet esedékességét megelőző munkanapon kezdeményezi a számlavezető banknál a törlesztő részlet összegének beszedését. Csoportos beszedési megbízás esetén Társaságunk a futamidő elején megküldött fizetési ütemezésnek megfelelően emeli le a számláról a törlesztő részleteket. A futamidő során felmerülő kamat-és árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekről az esedékességet megelőzően minimum 8 nappal számlalevelet küldünk. Kamatkülönbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor – ha a számlalevél végösszege pozitív – a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le Társaságunk az Ön bankszámlájáról. Ha a számlalevélben jelzett végösszeg negatív – akkor a következő havi esedékességkor a törlesztő részlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. A számlalevél reklamációnak a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs!

A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget, amennyiben nem beszedés útján került a számlára, nem vesszük figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, külön jelezze ügyintézőnknek legkésőbb az esedékességet megelőző 11. napig.

Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a folyószámlán nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen.
Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén Társaságunk még egyszer újra megpróbálja a beszedést. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről külön értesítést nem küldünk, azonban amennyiben az esedékességet követő 14. napig Társaságunknál nem kerül kiegyenlítésre az esedékessé vált tartozás, fizetési felszólítás formájában értesítjük az ügyfelet a hátralék összegéről.
Sikertelen beszedés esetén a következő esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra nem nyújtunk be újra beszedési megbízást, csak az előző esedékesség óta keletkezett követeléseket emeljük le bankszámlájáról.

Tájékoztatjuk, hogy az érvényes jogszabályok alapján a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számlaszámán) jóváírták, ezért Társaságunk az esedékességet megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a számlavezető banknak, így kérjük, szíveskedjen intézkedni, hogy abban az időpontban a beszedendő összeg bankszámláján rendelkezésre álljon!

Halasztás alatt lévő szerződésre nem nyújtunk be beszedési megbízást. A halasztás időtartama alatt esedékessé vált tételek kiegyenlítéséről ügyfelünknek kell gondoskodnia.

A felhatalmazás módosítására, visszavonására csak számlavezető bankjánál van lehetőség, Társaságunknál történő telefonon vagy levélben történt lemondást figyelembe venni nem áll módunkban.

Amennyiben további kérdése van a csoportos beszedéssel kapcsolatban, munkatársaink Lízingvonalunkon (06-1-2-68-68-68) szívesen állnak rendelkezésére.


Amennyiben további kérdése van a csoportos beszedéssel kapcsolatban, munkatársaink Lízingvonalunkon (06-1-2-68-68-68) szívesen állnak rendelkezésére.

Ha OTP Lakossági Folyószámlájához ad gépjárműhitel törlesztésre Csoportos beszedési megbízást, Önnek 6 hónapon keresztül díjmentes* a Csoportos beszedéshez kapcsolódó tranzakció.

A Csoportos beszedési szolgáltatást ügyfeleink a társaságunk által levélben kiküldött felhatalmazási adatlap kitöltésével igényelhetik, vagy a Merkantil Lízingvonal (061) 2 68 68 68-as számán is jelezhetik.

*A kedvezmény 2007. október 1-től érvényes.

Kapcsolódó dokumentumok
Ügyfélkapu - Gépjármű-finanszírozás


Hirdetmények