Általános tájékoztató


Gyakori kérdések a gépjármű-finanszírozási szerződés megkötését követően


Fogyasztókkal 2011. dec. 31. után megkötött szerződésekhez tartozó üzletszabályzatok


Megoldási lehetőségek fizetési nehézségek esetén


Szerződéskötést követően megküldött adatokkal kapcsolatban:

Mi történik a gépjármű-finanszírozási szerződéskötést követően?

Hamarosan – a szerződés mellékleteként – elküldjük Önnek:

  • a befizetések már ismert határidejét ;
  • a készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket) – amennyiben szerződéskötéskor Ön ezt választotta;
  • a most megkötött szerződéshez tartozó befizetési számlaszámot, melyre átutalással is fizethet;
  • felhívjuk figyelmét, hogy minden szerződéshez egyedi befizetési számlaszám tartozik;
  • azt a szerződésszámot, amellyel a finanszírozási szerződését nyilvántartásba vesszük – a későbbi ügyintézést meggyorsítja, ha adatai mellett ezt a szerződésszámot is feltünteti;
  • valamint szerződésének azt a nyolcjegyű azonosítóját és négyjegyű titkos kódját, amelynek ismeretében lehetősége van weboldalunkon vagy Merkantil Lízingvonalon keresztül a weboldalunkon a hátralévő tartozása és az elmaradt befizetések automatikus lekérdezésére.

Szerződésmódosítással kapcsolatban:

Van-e lehetőség a szerződés módosítására?

Igen. A futamidő alatt a szerződésben foglaltak szerint lehetőség van a szerződés módosítására: a futamidő csökkentésére, a hátralevő tartozás részbeni előtörlesztésére, illetve teljes kiegyenlítésére.Szerződött partnereinknek lehetőségük van a Merkantil Lízingvonalon (telefonos ügyfélszolgálatunkon) keresztül szóban bejelenteni a módosításról az igényt, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a választ. Módosítási igényét postai úton vagy beszkennelve e-mailben is elküldheti. Kérjük, hogy cégünk Operatív Igazgatóságának címzett levelében tüntesse fel a szerződéses partnerünk nevét, a szerződés számát – az előtörlesztés befizetése esetén a befizetésre szánt összeget – és a befizetés várható időpontját, továbbá elérhetőségét.

Hol kell bejelenteni a lakcím, illetve tartózkodási hely változását?

A változást írásban tudja bejelenteni az Operatív Igazgatóságnak címzett levélben, melyben kérjük, szerepeljen a szerződésszáma is


Csoportos beszedési megbízással kapcsolatban:

Van-e lehetőség csoportos beszedési megbízással történő törlesztésre?

Társaságunknál lehetőség van a törlesztések csoportos beszedéssel történő rendezésére. Ennek során az Ön által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével Társaságunk kezdeményezi a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését.

Részletek

Mikortól lép életbe a csoportos beszedés?

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csoportos beszedésre csak számlavezetője által Társaságunk részére elektronikus úton történő visszaigazolást követően kerülhet sor. A beszedés kezdetéről írásban tájékoztatjuk Önt. Az ezen értesítést megelőzően esedékessé váló és az ezen értesítést követő 8 munkanapon belül esedékes törlesztési kötelezettség kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia a szerződés mellékleteként megküldött Végleges Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással; illetve kérésére csekket postázunk ki, melyet a Merkantil Lízingvonalon (06 1 / 2 68 68 68) keresztül igényelhet.

Mikor kell a beszedendő összegnek a számláján rendelkezésre állnia?

Társaságunk a törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) szedi be az esedékes fizetési kötelezettség összegét, így Önnek gondoskodnia kell arról, hogy ebben az időpontban a beszedendő összeg a bankszámlán rendelkezésre álljon!

Van-e lehetőség részteljesítésre?

Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a folyószámlán nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen.

Mi történik, ha nincs elegendő fedezet a bankszámlán?

Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén Társaságunk 10 napon belül újra megpróbálja a beszedést. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről külön értesítést nem küldünk!

A túlfizetés összege figyelembevételre kerül a beszedésnél?

A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget nem vesszük figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, külön jeleznie kell ügyintézőnknek legkésőbb az esedékességet megelőző 15. napig.

A futamidő során is át lehet térni csoportos beszedéssel történő törlesztésre?

A futamidő alatt is áttérhet csoportos beszedési megbízással történő törlesztésre. Kérjük, ezen szándékát telefonon vagy írásban jelezze Társaságunknál, a bankszámlaszám és a bankszámlatulajdonos nevének megadásával. A csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazást közvetlenül számlavezető bankjánál is kezdeményezheti.

Milyen azonosítók szükségesek a csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazáshoz?

Jogosult neve: Merkantil Bank Zrt.
Jogosult azonosítója: A10433748
Az ügyfél azonosítója a jogosultnál: az Ön szerződésének végleges fizetési ütemezésében feltüntetett 16 jegyű befizetési számlaszám kötőjel nélkül.

A felhatalmazás rögzítéséhez szükséges azonosítók megtalálhatóak a Végleges fizetési ütemezéssel egyidőben megküldött ügyfélkártyán is.

(A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos általános tudnivalókról és szerződési feltételeiről, az Üzletszabályzat nyújt részletes tájékoztatást.)

A hátralévő tartozás teljes kiegyenlítése esetén a csoportos beszedésre vonatkozó megbízást vissza kell-e vonni?

A beszedésre vonatkozó szabályozásnak megfelelően a beszedést a beszedés napját megelőzően 8 munkanappal Társaságunknak be kell nyújtani a számlavezető bankhoz; a már benyújtott beszedés visszavonására nincs lehetőség. Amennyiben a hátralévő tartozás egyösszegben kifizetésre (előtörlesztésre) került, és a következő esedékesség napja már 8 munkanapon belül van, a felhatalmazás módosítására, visszavonására Önnek, illetve a számlatulajdonosnak a számlatulajdonos számlavezetőjénél van lehetősége. Amennyiben a törlés nem történik meg, és Társaságunkhoz megérkezik a korábban kezdeményezett beszedési megbízás alapján a törlesztőrészlet, Társaságunk intézkedik a túlfizetés visszautalásáról.

Megszűnt szerződésre új beszedés már nem kerül benyújtásra abban az esetben sem, ha a ügyfél nem intézkedett a felhatalmazás törléséről.


Csekkgarnitúrával, szerződés másolattal kapcsolatban:

Mi a teendő akkor, ha nem kapta meg időben, vagy elfogyott a csekk?

Hívja a Merkantil Lízingvonalat (06 1 / 2 68 68 68), munkatársaink kérésére újból kipostázzák a készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket), melynek költsége megtalálható a Társaságunk székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen lévő hirdetményben közzétett díjjegyzékben. Fizetési kötelezettségének abban az esetben is eleget kell tenni, ha a befizetési csekkeket nem kapta meg időben. Amennyiben nem áll rendelkezésre készpénz-átutalási megbízás (csekk), fizetési kötelezettségének eleget tehet átutalási vagy postai utalványon történő befizetéssel is a szerződés mellékleteként postázott egyedi befizetési számlaszámra.

Van-e lehetőség korábban már megkapott dokumentumok ismételt kiadására?

Csekkgarnitúrát, szerződésmásolatot, illetve a már kiadott dokumentumok másolatait kérésére – díjfizetés mellett - ismételten kiadjuk. Lehetőségük van a Merkantil Lízingvonalon (telefonos ügyfélszolgálatunkon) keresztül szóban bejelenteni az igényt, valamint írásban is elküldheti cégünk Operatív Igazgatósága részére.


Engedélyekkel kapcsolatban:

Határátlépés esetén kell-e engedélyt kérni?

Kölcsön esetén, ha a gépjárművel nem szerződéses partnerünk lépi át a határt, a vezetőnek rendelkeznie kell a tulajdonos és a finanszírozó írásbeli engedélyével. Lízing esetén, határátlépéskor a gépjármű vezetőjének minden esetben rendelkeznie kell a Társaságunk által előzetesen, írásba adott engedéllyel. Engedélyt csak olyan országok határainak átlépésére tudunk kiadni, amelyre az Ön casco biztosításának területi hatálya kiterjed. A határátlépési engedélyt igényelhet személyesen, levél, illetve telefax útján, valamint lehetőség van a Merkantil Lízingvonalon (telefonos ügyfélszolgálatunkon) keresztül szóban bejelenteni. Minden esetben szükséges megadni a következőket: szerződéses partnerünk neve, szerződésszám, a finanszírozott gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, a határszakasz neve (pl. magyar-osztrák határszakasz), a határátlépés során a gépjármű vezetésével meghatalmazott(ak) neve, útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma, a biztosító neve, mellyel az előírt casco biztosítást megkötötte.

Mi szükséges a személy- és teherfuvarozási engedély kiadásához?

Fuvarozói engedély-kérelem esetén a forgalmi engedély másolatát, valamint a már megkötött, a személyszállítás feltételeinek megfelelő casco-ajánlat (vagy kötvény) másolatát kell megküldeni Társaságunk részére.

Van-e díja az engedélykérelemnek, illetve a dokumentumok ismételt kiadásának?

Igen, Társaságunk a honlapján hirdetményben közzétett díjjegyzékben meghatározott díjat számítja fel.


Biztosítással kapcsolatban:

Milyen esetben szüntethető meg a casco biztosítás?

Ha az Ön szerződésén a hátralévő tőketartozás nem haladja meg a gépjármű vételárának 30%-át – melynek összege kevesebb, illetve egyenlő 1.000.000 Ft-tal –, kérheti szerződésének cascomentességét, amelyhez az érvényes finanszírozási szerződés módosítása szükséges. Amennyiben módosítani kíván, cégünk Operatív Igazgatóságnak címzett levelében igénye mellett tüntesse fel a szerződéses partnerünk nevét, valamint szerződésszámát. Szerződött partnereinknek lehetőségük van a Merkantil Lízingvonalon (telefonos ügyfélszolgálatunkon) keresztül szóban bejelenteni a módosításról az igényt, munkatársaink a szóbeli közlés mellett írásban is megküldik a szerződésmódosítási ajánlatot. A szerződésmódosítás díjáról hirdetményben közzétett díjjegyzékben tájékozódhat.

Milyen típusú káreseményre kell feltétlenül casco biztosítást kötni?

Töréskárok, üvegek töréskárai, elemi károk, lopáskár, beépített extra tartozékokat ért káreseményekre kell casco biztosítást kötni, melynek egész Európában érvényesnek kell lennie. A biztosítási szerződésben társbiztosítottként a finanszírozót kell megjelölni, mivel a biztosító a kárkifizetést csak a finanszírozónak teljesítheti.

Mekkorának kell lennie a casco biztosítás önrészesedési összegének, és kit terhel?

Az önrészesedés 30% alatti saját tőke esetén legfeljebb 20%, 30%-os és az ezt meghaladó saját részesetén legfeljebb 30% lehet. Az önrészesedési összeg mindig az adóst terheli.


Káreseményekkel kapcsolatban:

A kárbejelentés és a kárügyintézés kinek a feladata?

A kárbejelentés és kárügyintézés minden esetben az Ön feladata! A gépjárművel kapcsolatos eseményt két munkanapon belül jelentse be az illetékes biztosító gépjármű-kárrendezési egységénél.A gépjárműben keletkezett tűz- és robbanáskárról a tűzszerészeti hatóságot, a lopáskárról pedig a rendőrséget is haladéktalanul értesítenie kell. Ha biztosítási ügyekben kérdései merülnének fel, hívja munkatársainkat a Merkantil Lízingvonal 06 1 / 2 68 68 68-as telefonszámán.

Van-e kárbejelentési kötelezettsége felénk, a finanszírozó felé?

Igen. Az esetleges károkkal kapcsolatban bejelentési kötelezettsége van felénk, ezért értesítse cégünk Operatív Igazgatóságát személyesen, levélben vagy faxon (06 1 / 2 68 68 80). 200.000 forintos kárösszegig a Társaságunk engedélye nélkül is ügyintézhető a káresemény és a kifizetés.

Töréskár esetén a kártérítési összeg megszerzéséhez milyen adatokat, iratokat kell benyújtania a finanszírozó felé?

Töréskár esetén a kártérítési összeg kifizetéséhez a biztosítónak szüksége van a szerződéses partner(vagy a helyreállítást végző szerviz) nevére szóló, a finanszírozó által kiállított meghatalmazásra.A meghatalmazás kiadásához a következő adatokra van szükség: szerződéses partnerünk neve, szerződésszám, a finanszírozott gépjármű forgalmi rendszáma, alvázszáma, motorszáma, a biztosító neve, kárszám vagy a káresemény kelte. Továbbá közölje velünk, hogy a meghatalmazást a szerződéses partnerünk vagy a helyreállítást végző szerviz nevére kérik.Az adatokhoz csatolni kell a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát, a javítási számla másolatát (ha szerződéses partnerünk nevére kérik a meghatalmazást), illetve a munkafelvételi lap másolatát (ha a szerviz nevére állítsuk ki a meghatalmazást).

Lopáskár esetén milyen iratokat kell benyújtania a finanszírozó felé?

Lopáskár esetén kérjük, küldje el cégünk Operatív Igazgatóságának a rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv, nyomozást megszüntető és a gépjármű hatósági engedélyét megszüntető határozat másolatát.

Totálkár esetén milyen iratot kell benyújtania a finanszírozó felé?

Totálkár esetén kérjük, küldje el cégünk Operatív Igazgatóságának a kárfelvételi jegyzőkönyv másolatát.

Lopás vagy totálkár esetén is fizetni kell az esedékessé vált törlesztőrészleteket?

Igen! Lopás vagy totálkár esetén, a biztosító kárrendezéséig az esedékessé vált törlesztőrészleteket ki kell egyenlíteni. A biztosító finanszírozó részére történő kárrendezését követően elszámolást küldünk. Amennyiben az elszámolás szerint Ön tartozik, úgy azt az elszámolásban foglalt határidőn belül szíveskedjen kiegyenlíteni.


Tájékoztató az örökösöknek a hagyatéki ügyintézésről:

A Kapcsolódó dokumentumok közül elérhető és letölthető részletes tájékoztatónkkal szeretnénk segítséget nyújtani, hogy haláleset bekövetkezésekor minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhessék az örökösök a banki termékben elhelyezett, illetve a Merkantil Bank Zrt. által finanszírozott gépjárművet érintő örökrész átvételét.

A Tájékoztató a Merkantil Bank Zrt. által nyújtott lakossági termékekkel kapcsolatos hagyatéki ügyek intézésére vonatkozik.

Kapcsolódó dokumentumok
Ügyfélkapu - Gépjármű-finanszírozás

Hirdetmények


Követeléskezelés
  • Tájékoztatók
  • Kérelmek
  • Hirdetmény a gépjármű-finanszírozási szerződésekkel kapcsolatosan, a szerződés futamideje alatt továbbterhelhető díjakról, költségekről - fogyasztókkal kötött szerződések esetén